265 - Bij een dergelijke uitbreiding der mobilisatiewet zoude de taak der Intendance belangrijk vergemakkelijkt worden en zou het haar mogelijk wezen, in korten tijd het leger in staat te stellen te velde te trekken en de moeielijkste operatiën aan te vangen. Met de tegen woordige Oostenrijksche organisatie is dat doel niet te bereiken. Het stelsel van heffing in natura, zooals de generaal dat wenscht, is, met het oog op de kosten aan andere stelsels verbonden, het goed koopste, stelt in staat om als het ware zonder veel moeite te voor zien in de behoeften van het leger en maakt dat van hetgeen op gebracht moet worden door de bevolking het meeste nut en profijt wordt getrokken. Terwijl algemeen erkend wordt, dat in geval van een oorlog de tijd van voorbereiding zeer kort zal zijn, eischt de voorziening in de behoeften aan voedingsmiddelen zooveel tijd, met het oog op de bij een te brengen groote hoeveelheden, het vervoer daarvan en de be werkingen welke sommige daarvan moeten ondergaan, dat het niet twijfelachtig is, of indien dau eerst aan een regeling der approvian deering moet gedacht worden, deze mislukken zal. Vandaar de noodzakelijkheid vooraf de noodige regelingen te treffen, om aan de Intendance den tijd te geven haar maatregelen te nemen en het gouvernement in staat te stellen de operatieplannen zoolang mogelijk geheim te houden. Het is duidelijk dat een oordeelkundige ver deeling der voorraden levensmiddelen ten gevolge heeft dat de mobi lisatie vlugger in haar werk gaat en daardoor weder de uitvoering der administratieve regelingen gemakkelijker wordtaan twee voor waarden moet echter voldaan worden, nl. in tijd van vrede behoort met de meest mogelijke zuinigheid te werk te worden gegaan, en in tijd van oorlog het leger op de zekerste en vlugste wijze van alles te worden voorzien. Ten einde een en ander duidelijker te maken, voegt de generaal Von Kottié hieraan eenige herinneringen toe aan het gebeurde in de jaren 1866 en 1867. De Oostenrijksche Intendance nl., die zich steeds beijverd had om tegen voordeelige prijzen aan te schaffen wat eventueel noodig mocht wezen, en die daarbij, rekening houdende zoowel met de meest gun stige tijdstippen als met de centra van productie, gevolgd had de in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 284