267 nageleefd; een ieder trachtte op eigen gelegenheid, bij den algemeen heerschenden speculatie- en exploitatiegeest, het zijne van den buit machtig te worden. Uit dit voorbeeld zien wij dus hoe, door gebrek aan voorbereiding bij de Oostenrijkers, het der Pruisische Intendance mogelijk werd, om als 't ware onder de vingers der Oostenrijksche Intendance de noodige voedingsmiddelen in Oostenrijk-Hongarije zelf voor billijke prijzen weg te halen, zoodat, toen deze laatste zelf haar maatregelen moest nemen, zij tot de ontdekking kwam de tegenstander haar te slim was geweest en geprofiteerd had van hare achteloosheid. Hiermede meenen wij te kunnen volstaan, om de aandacht te vestigen op een hoogst belangrijk vraagstuk in zake legerverpleging, een vraagstuk waaraan maar zelden die aandacht gewijd wordt, welke de belangrijkheid van het onderwerp vordert. Uit het den Oostenrijkers overkomene zijn héilzame lessen te trekken, ook voor andere. y. Dl. II, 1890. 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 286