270 ik nu altijd last meewelke man op de vraag van den inspecteur: hoe heet hij dadelijk antwoordt metPieters, tegelijk dat het uit den mond van den compagnïeschef luidt: Hendriksen die op de ken nisgeving van denzelfden chef dat de verweerde plunje die hij aan heeft zijn laatste vernieuwing uitmaaktniet nalaat op te merken: ivel neenik kaptein, ik kom ommers pas uit de fermerieherinnert gij u dien vriend ook nog, Yeda? O foei, O foeiwat een momenten waren dat in 's menschen leven Was de inspectie zelve afgeloopen, dan volgden hare naweeën in den vorm van ellenlange nota 's van aanmerkingen. Die Kromowi- djojo's, Sopawiro's, Hendriksen en Meijers, wier gebreken een voor een daarin werden opgesomd, met en benevens de ontdekte fouten in menage-, sterkte- en andere boeken, welke aanmerkingen, of het kon of niet, beantwoord moesten worden. Wat een zorgen, wat een angst zweet, wat een hoofdbreken werd hiervoor niet gevorderdAls voer den die nota's Napoleon's gulden woorden: „N'oubliezpas les détails, ils ne sont pas sans gloiretot motto, waren zij er op ingericht om een ieder de diepe beteekenis van die machtspreuk ten volle te doen beseffen. Voor tegenwerpingen, die een anderen geest ademden, was daarin allerminst plaats en de ironieke beantwoorden van aam merking 151: in de patroontasch van Kromodongso werd een kak kerlak doodgedrukt bevonden, ondervond daarvan de gevolgen toen hij, den naargeestigen indruk willende verzachten, dien dit sterfge val onvermijdelijk maken moest, die aanmerking beantwoordde met de mededeeling: is thans daaruit verivijderd. Evenzoo verging het den schuldige aan het opgemerkte sub 279 dat assem niet aldus behoorde te worden geschreven maarasam, overeen komstig de model menagerekening, voorkomende in het Eeglement op den Inwendigen Dienst, en die het daarin opgesloten verwijt van onvoldoende zorg voor zijne ondergeschikten meende te zullen temperen door de verontschuldiging dat die fout aan zijn bespiedend oog was ontsnapt. Tempora mutantur! Gelukkig dat wij er op kunnen wijzen hoe wij daaraan de geboorte danken van ons nieuwe voorschrift voor het houden van algemeene inspectiën, waardoor allengs een betere geest, een ruimere opvatting

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 289