- 271 zich in deze materie begint te openbaren, zoodat tegenwoordig de nadruk der inspectiën van de schouderpassanten, halssnoeren, sokken, schoenen en naaizakjes is overgebracht op de oefening en de slag vaardigheid van den troep. Dat onze practische oefeningen door het daaromtrent gegeven voor schrift thans in eene rationeele richting worden gestuurd, mag even zoo met genoegdoening worden erkend. Naar hetgeen de laatste jaren ons hebben doen ontwaren, kunnen de practische oefeningen in twee categorieën worden onderscheiden de groote manoeuvres en de veldoefeningen op kleine schaal- Van de eerste soort hebben wij in 1888 eene proeve gehad, toen in de 2e Militaire Afdeeling op Java, tusschen Grabak en Getassan, twee uit de verschillende wapensoorten samengestelde brigades tegen over elkander werden gesteld ter nabootsing van den oorlog. Men heeft na dat jaar geene herhaling van die oefening mogen beleven de meening dat het nut, hetwelk de groote manoeuvres afwerpen, niet geëvenredigd zoude zijn aan de daaraan verbonden kosten, schijnt hoofdzakelijk tot hunne staking te hebben geleid. Ieder hebbe daaromtrent zijne zienswijze; ik geloof ook dat die soort van oefeningen, willen deze werkelijk aan het daarmede beoogde doel beantwoorden, op een anderen grondslag zullen dienen te rusten dan twee jaren geleden, maar toch vermeen ik niet ver van de waarheid te zijn, zoo ik beweer, dat het in 1888 aan de groote manoeuvres bestede kapitaal, zijn rente ruimschoots heeft afgeworpen door de in den loop van dit jaar met succes vol brachte Edi-expeditie. Was het voorheen min of meer aan het bon. vouloir van onze troe pencommandanten overgelaten, om de onder hunne bevelen staande afdeelingen al of niet voor eenigen tijd te verplaatsen in een toe stand, welke aan dien van den oorlog nabijkwam, thans is hun dat voorgeschreven, d. w. z. voor zoover zulks de compagniescommandan ten bij de veldbataljons betreft. Werden vroeger de aan deze soort van oefening verbonden kosten bestreden uit de cantinefondsen, thans is ook aan deze oneigenaardig-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 290