272 - heid eon einde gemaakt door het telken jare op de begrooting prijkende bedrag voor de veldoefenincjen op kleine schaal. Ook hier dus verandering en verandering ten goede tevens. Ten aanzien van den geest, die bij onze gevechtsoefeningen voor zit, veroorloof ik mij ééne enkele opmerking. De begaanbaarheid van den bodem in den omtrek van onze garnizoenen in den regel zeer verschillend met die op onze werkelijke gevechtsvelden doet gevaar ontstaan om te veel te offeren aan de voorgeschreven gevechts- vormen en daardoor te weinig aan troepenbewegingen op moeilijke terreinen. Wil men een krachtig hulpmiddel tot aankweeking van initiatief bij den lageren aanvoerder en van zelfvertrouwen bij den man niet derven, dan vermijde men dergelijke terreinen voor de oefe ningen niet, doch zoeke die daarvoor juist op. Is in algemeenen zin, wat de hier geldende zaak betreft, de goede rich ting reeds ingeslagen, er zijn teekenen, die er op wijzen, dat men op het ingeslagen voetspoor niet zal blijven stilstaan. Naar ik toch hoor, zou het plan geopperd zijn, om voor de troepen van Weltevreden en Meester Cornells de oefening ook eens te verplaatsen naar de kuststreek, en ook de naam Tjilintjing werd daarbij genoemd. Bravo! Ik zie hierin de huldiging van het alleszins juiste beginsel om den troep kennis te doen maken met het terrein, waar in zekere omstandigheden, zoo niet het belangrijkste, dan toch een hoogst ge wichtig veld van werkzaamheid voor hem is weggelegd. Moge het hervat bezoek aan den klassieken grond, meermalen herhaald, tevens strekken tot geruststelling van onze bewoners op het Koningsplein, die door de menigvuldige groote evolutiën, welke men in de jongst verloopen jaren placht te houden op de vlakte vóór hunne haardsteden, wel tot het bange voorgevoel moeten zijn gekomen dat eenmaal het pleit omtrent Indië's voortbestaan zou worden be slist in de buurt van de gang Scott. Heeft ook de tijdgeest zijn invloed niet gemist op onze parades, groot is die invloed daarop echter niet. Wel hebben we in de ver loopen jaren de wapenschouwingen al eens zien bijwonen door een Gouverneur-Generaal te paard ook is de plaats van de compagnies commandanten in de orde van parade eenigszios gewijzigd, maar in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 291