275 Wanneer van iemand lean worden getuigd, dat hij het door hem bekleede ambt heeft verworven par droit de conquête, dan voorzeker van den tegenwoordigen commandant van onze burgerwacht. In Juli 1862 te Batavia als schutter in dienst getreden, bekleedde hij afwisselend bij het korps hier ter plaatse en te Padang alle graden en rangen, om bij Gtouvernements besluit van 4 April 1885 N°. 1 benoemd te worden tot majoor, commandant der Bataviasche Schut terij, een jaar later gevolgd door zijne bevordering tot luitenant-kolonel. Wie den Heer Penn gekend heeft als luitenant en later als kapi tein, commandant van de schutterij te Padang, die weet ook hoe hij steeds blaakte van ijver, om zich op de hoogte stellen van militaire aangelegenheden en, om zijn blik ook in die richting te verruimen, bij zijne veelomvattende dagelijksche bezigheden niet zelden toch nog tijd wist te vinden om deel te nemen aan militaire ma noeuvres van het garnizoen. Dat hij zijn zaken kent, dat zijn vernuft, tintelend van geest, door het tot zich nemen van zoovele dorre onderwerpen niet heeft geleden en hij zelf diep in het wezen daarvan is doorgedrongen, ik zou er de bewijzen van kunnen aanhalen, ware het niet dat de vrees van daardoor onbescheiden te worden mij er van weerhield. Onze Schutterijcommandant is blijkbaar diep doordrongen van de waarheid datgoed voorgaanook goed volgen doet en in die leer blijft zijn ijver onverflauwd. In militaire kringen steeds optredende met een gepast aplomb, onberispelijk in houding en voorkomen, is het niet mogelijk den burgeroverste, wien de ridderorde van den Neder- landschen Leeuw naast het kruis voor langdurigen officiersdienst de borst versiert, van den beroepsofficier te onderscheiden, tenzij men het wete. Waar het den dienst geldt, veeleischend voor zich zelf, is hij het evenzoo voor zijne ondergeschikten en hij vermag dit met zooveel te meer recht wezen, nu hij zelf zich niet ontziet. Zouden de schutters het al niet getuigen, de ordonnantie van 26 Augustus 1890 van het hoofd van gewestelijk bestuur der Residentie Batavia, door hem ge provoceerd, bewijst voldoende hoe ook onze overste de uitdrukking „er moet maar gediend worden'''' verstaat. Is de overste Penn door zijne militaire bekwaamheden binnen den

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 294