278 kon opnemen. In de binnenruimte bewezen verscheidene kruitmagazijnen, goed ingericht volgens de gebruiken der streek, hoe belangrijk de voor raad levensmiddelen en munitie was, die Mahmadou-Lamine er verza meld had. Het dorp Dianna werd verbrandal zijne versterkingen werden verwoest. Ik stelde hier de maatregelen vastdie genomen moesten worden tot beteugeling van Diakha. De streek was zeer vruchtbaar, waardoor vóór het optreden van den Marabout een zeer levendige ruilhandel met onze havenplaatsen aan de Senegal onderhouden werd. Men mocht dus geen nieuwe woestijn van deze streek maken en was het beter de bewoners in staat te stellen, ons hun berouw over hun gedrag te toonen. Ik dacht er over deze onderneming naar het Zuiden te doen dienen tot uitbreiding van het Fransche gezag en uitbreiding van den nationa- len handel. Achtereenvolgend kwamen de hoofden van Diakha, Nieri, Tiali en Gamon in het kamp van Dianna en onderschreven de voor waarden, die ik hun stelde. Al hunne landen werden onder Fransch protectoraat gesteld, waardoor onze bezittingen werden uitgebreid tot aan de oevers van de Gambia, hetgeen ons in staat stelde de hand te reiken aan Foutou Djallon en aan onze handelskantoren aan de Zuider-rivieren. De colonne van kapitein Robert kwam den 30™ December terug. Zij had eene kleine schermutseling gehad met de achterhoede van den Marabout in het dorp Safalou, waarbij een spahis ernstig gewond en twee lieden der hulptroepen gedood werden. Daarna haren marsch met de grootst mogelijke snelheid voortzettende, was zij de Nieriko, de grootste zijrivier van de Gambia, overgetrokken en in den namiddag van den 27en op de geheele macht van den Marabout gestooten, die achter gebleven was om zijue vlucht te dekken. De spahis van de spits hadden nauwelijks het dorp Kangnibé verkend, of zij werden begroet door ver scheidene krachtige losbarstingen uit de hooge grassen, die de stelling omringden. Zij trokken langzaam terug, om de infanterie tijd te laten carré te formeeren. Nauwelijks hadden zij het front voor haar vrij ge maakt, of van alle kanten openden de krijgslieden van Mahmadou- Lamine het vuur op den kleinen troep en wierpen zich op hem onder het uitstooten van vervaarlijke kreten. Kapitein Robert, zijne lieden de grootste kalmte aanbevelende, had den vijand eerst op 200 M. met drie salvo 's begroet, gevolgd door het snelvuur van het geheele carré. Het resultaat van dit vuur was verschrikkelijk en bracht onze tegenstanders tot staan, die naar alle zijden ontvluchtten, meer dan 60 dooden op het slagveld achterlatende. Enkelen, die zich te ver voorwaarts hadden be-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 297