279 geven, stierven voor de voeten van onze tirailleurs. Dit kleine wapen feit, waarbij de kapitein Robert slechts 2 dooden en 5 a 6 gewonden kreeg, bewijst de onoverwinlijkheid van onze troepen, bewapend met een repeteergeweer, indien de vijand bijtijds geseind is en de carré-formatie is aangenomen. Bovendien toont het aan, dat het vuur niet op te groote afstanden geopend moet worden, en dat de meerderheid van den vijand niets vermag tegen een troep, die met kalmte en koelbloedigheid ge hoorzaamt aan den bevelen van zijne chefs. Daar de paarden stijf van vermoeidheid waren en de levensmiddelen uitgeput raakten, keerde de vliegende colonne terug, overtuigd als zij was dat Mahmadou-Lamine zijne vlucht voortzette en Diakha reeds ge heel had verlaten. Alvorens Dianna te verlaten, verzamelde ik nog eenmaal de hoofden van de dorpen uit den omtrek en liet ik hen zweren, den Marabout niet meer te ontvangen, daar zij slechts op deze voorwaarde vergiffenis ver kregen. Den 2en Januari 1887, na al hunne levensmiddelen verbruikt te hebben en de hulpmiddelen, die het dorp Dianna opleverde, te hebben uitgeput, braken de beide colonnes het kamp op en sloegen den weg naar Sanoundé in. XI. Terugtnarsch der beide colonnes naar Kayes en Diamou. Bijzondere zendingen. De 2e Januari 1887, te Sanoundé doorgebracht, werd besteed om de beide colonnes te approviandeeren met de rijst en gerst in het dorp gevonden en met de vivres, die het muildieren-convooi van Pounégui had aangebracht. Na zich van zijn voorraad ontdaan te hebben, was het convooi onmiddellijk weder op weg gegaan met opdracht, de le colonne tegemoet te komen met eene nieuwe lading, voornamelijk bestaande uit wijn voor de Europeanen en gerst voor de Arabische paarden. Beiden hadden hieraan groot gebrek. Deze maatregel liet toe aan de 2e colonne voldoende levensmiddelen af te geven, om de Falémé te bereiken. De voorziening in levensmiddelen eenmaal geregeld, hield ik mij bezig met de streek in alle richtingen door zendingen van officieren of kleine vliegende colonnes, gedetacheerd van de hoofdcolonnes, te laten doorkruisen. Het was het middel om deze streken uit een topographisch en handels oogpunt te leeren kennen en te gelijker tijd onzen politieken invloed uit

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 298