280 te breiden, door de stoutmoedige onderneming naar het Zuiden, die wij gemaakt hadden, te benutten. Zeer zeker was eene Fransche colonne nog nooit zoover doorgedrongen en kan men zeggen, dat zij een waren onderzoekingstocht hadden verricht, daar men terug moet gaan tot Mungo- Park in het begin van deze eeuw om een reiziger te vinden, die deze streken bezocht heeft. Yan Dianna uit was de kapitein Fortin uitgezonden geworden met de 8e compagnie tirailleurs, om de geheele streek tusschen Nieri en Terlo tot aan Sénoudébou te doorkruisen. Deze officier moest de bewoners aanmoedigen in hunne dorpen terug te keeren en den handelsweg ver kennen, die naar de Gambia en de Senegal leidt. Te gelijker tijd bepaalde ik dat de kapitein der marine Oberdorf Ba- don, Niocolo, Sangala enz. zou doorkruisen, dus de landen, gelegen tus schen Dianna en het gebied van het hoofd van Dinguiroy; terwijl de luitenant der marine-artillerie Reichemberg belast werd met het door kruisen der streken, gelegen tusschen de Falémé en de Bating, om terug te keeren over Koundian. Bovendien droeg ik den commandant Yallière op, om gedurende het doortrekken van Bambouk verscheidene officieren uit te zenden, die meer of minder uitgestrekte gedeelten terrein moesten verkennen, ton einde onzen invloed verder uit te breiden, en tevens de bezochte streken in kaart moesten brengen. Deze landen zouden onder Fransch protectoraat gesteld worden en moesten hunne hoofden ons jeugdige kinderen afstaan, die dienst zouden doen als onderpand voor do gesloten verbonden en die te Kayes eene Fransche opvoeding en opleiding zouden verkrijgen. Deze jeugdige gijzelaars zouden, als zij later in hunne dorpen terugkwamen, de meest werkzame agenten voor onzen invloed worden. De beide colonnes verlieten Sauoundé op den 3en Januari. De terug- marsch van de le colonne is aangegeven op het ondervolgende tableau.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 299