18 gehuisvest worden en de overige compagnieën wederom successievelijk de kazernes in „Vredeburg" betrokken, toen verder gevaar voor het oogenblik geweken was en de kamers weder logeabel waren gemaakt geworden. Den 11™ October 1867 verliet de majoor Trappier Dj ok dj o- karta en volgde de majoor Backerus hem in het commando op. Lang echter bleef deze chef niet slechts tot den 16en Juni 1868 toen het bataljonscommando, ruim eene maand tijdelijk door den kapitein Offermans waargenomen, den 28en Juli 1868 in handen van majoor Doerrleben kwam. Gedurende het aanwezen van dezen hoofdofficier, die den len Sep tember 1870 het 4e Bataljon verliet, viel er niets merkwaardigs voor. Hij werd in het commando vervangen door den overste Yan Iieemskerek, die echter niet dadelijk daarvoor beschikbaar was, waarom de majoor Volckers provisioneel als bataljonscommandant optrad. In September 1870 werd het 4= Bataljon andermaal gereorganiseerd en bepaald dat de rechterhelft te Djokdjokarta zoude blijven, doch het Linkerhalf Bataljon te K edong Kebo gelegerd zoude zijn. Bij het Linkerhalf Bataljon zouden dan tevens ingedeeld worden de Afrikanen, herkomstig van het 8e Bataljon. Den 4en November 1870 nam de overste Van Heemskerck hèt commando over. Deze hoofdofficier bleef circa 2 jaren bij het 4e Bataljon. Bij besluit van den 17™ Juli 1872 gepensionneerd, commandeerde daarop sedert 31 Juli 1872 tijdelijk de kapitein Yan Krieken tot den 10™ Augustus d. a. v., toen de majoor Diepenbroek als bataljonschef optrad. Ook sedert dien tijd viel er niets bijzonders te vermelden, als gestadig het optreden van nieuwe chefs en hun weggaan van het bataljon. Zoo commandeerden van 10 Augustus 1872 tot 9 Augustus 1873 de reeds hiervoren genoemde majoor, later luitenant-kolonel Diepenbroek; van 9 Augustus 1873 tot 6 Februari 1875 de overste Auffmortb van 18 Mei 1875 tot 22 Juli 1877 de overste Ruempol;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 29