286 lange jaren in geslaagd was, hier zijn invloed te doen gelden en er onze kooplieden uit te werken. Met Ouli, Tenda, Badon, Niocolo en voorts met alle staten langs de oevers van de Falémé tot aan hare bronnen werden handelsbetrekkin, gen aangeknoopt. Zoodra zij beëindigd zullen zijn en zij zijn goed op weg zullen onze bezittingen aan de Boven-Senegal de hand reiken aan Foutou Djallon (1). Even gunstig is de toestand geworden tussehen de Falémé en de Ba ting. Bambouk en alle staten, die oen weinig ten onrechte aange wezen worden tot deze soort republiek te behooren, hebben zich gehaast de verdragen te teekenen, die hen onder ons protectoraat zouden brengen. De zendingen van den luitenant Reichemberg en den kapitein Oberdorf zullen naar het Zuiden, d.w.z. in de richting van datzelfde knooppunt van Foutou Djallonwaarop Engeland op dit oogenblik zoo begeerig is, het onder ons protectoraat staande gebied uitbreiden. Fransch-Soudan strekt zich in één woord meer en meer naar het Zuiden uit en de tijd is niet ver meer, waarin onze Zuider-rivieren en onze be zittingen aan de Boven-Senegal in een zelfden kolonialen staat begrepen zullen zijn, die geheel onder onzen invloed staat. Malimadou-Lamine, de fanatieke tegenstander, die Bakel belegerd heeft en op het punt geweest is het doortrekken langs den Niger te beletten, is teruggeworpen tot op meer dan 400 KM. van onze havenplaats Gralam. Zijn prestige is vernietigd. Bondo is aan zijne oude meesters teruggegeven en voortaan onder de oppermacht van Frankrijk. De andere staten, zelfs zij die Mahmadou-Lamine binnengehaald hadden en hem van krijgslieden hadden voorzien, hebben zich onderworpen en op zich genomen hunne dorpen voor hem gesloten te houden, als hij weder in die streek mocht terugkeeren. In ieder geval zullen zij hem niet weder zoo spoedig con- tigenten voor een nieuwen heiligen oorlog verschaffen. Wat de landen betreft, die slechts voor geweld hadden gezwicht, deze hadden zich ge haast zich onder ons protectoraat te stellen, gereed om hunne macht bij de onze te voegen, ten einde den gemeenschappelijken vijand terug te drijven. Ten slotte heeft de Marabout, dank zij de krachtig doorgezette ver volging van den kapitein Robert en zijne vliegende colonne, alsmede de hulp van het hoofd van Ouli, de meesten zijner getrouwen en al zijne hulpmiddelen verloren. (1) Al deze verdragen Werden in den loop van den maand Mei 1887 gesloten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 305