288 rle punten van vertrek verwijderd, bewerkten zij hare samenkomst. De Inlandsche volken zijn door dezen gecombineerden marsch werke lijk getroffen geworden. Zij hebben er slechts aan gedacht, zich te ver spreiden en ieder plan tot ernstigen tegenstand was spoedig uitgewischt- De onderwerping is onmiddellijk geweest en het verkregen resultaat zal van langen duur zijn. De overtuiging is overal doorgedrongen, dat onze colonnes voortaan ver uit kunnen zwerven en dat geen afstand hen voor onze slagen kan vrijwaren. De approviandeering is gedurende den geheelen duur der operatiën verzekerd geweest. Het Europeesche personeel in het bijzonder heeft eiken dag zijn ration wijn gehad. Van af den dag van vertrek tot aan den dag van terugkomst, d. w. z, gedurende 40 dagen, heeft zij slechts 3 man verloren. Ten slotte zijn de drie proefnemingen, waarop in het begin van dezen arbeid de aandacht werd gevestigd, zeer goed geslaagd. Bij het gevecht van Kangnibé hebben de tirailleurs bewezen, dat zij vol komen in staat waren, zich van hunne repeteerwapenen te bedienen. Zij hadden in hun geweer een onbeperkt vertrouwen. De stukken van 80 en 65 mM. hebben de lange en moeilijke marschen naar Dianna uitstekend doorstaan. De sectie van 80 mM. kreeg voor Sénoudébou een gebroken limoenboom; bij de sectie van 4 berg echter geraakten er twee in dien toestand. Het kwaad was trouwens met de beschikbare hulpmiddelen spoedig hersteld. De nieuwe artillerie kan met volkomen recht aan onze colonnes in Soudan toegevoegd worden en zeer ten onrechte berooven onze officieren zich van de hulp, die deze doodaanbrongende machines hun in geval van nood zullen kunnen verschaffen. Maar het meest merkwaardige succes, met het oog op de militaire operatiën, in het bijzonder voor deze streken, werd verkregen door de genomen voorzorg om alle infanteristen en alle Europeanen be reden te maken op muildieren of paarden van het land. Dank zij dezen maatregel hebben onze kanonniers en onze soldaten der marine- infanterie de lange marschen kunnen volbrengen. Hierdoor heeft de le colonne in 29 dagen 531 KM. en de 2e colonne in 28 dagen 526 KM. kunnen afleggen, d. i. gemiddeld 18.3 en 18.7 KM. per dag. Dit resultaat is schitterend, vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat de marschen in onbekend land plaats vonden, waar de wogen nauwelijks aangegeven waren en met de verplichting om den veiligheidsdienst ge-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 307