309 ongerekend nog zeer belangrijke uitgaven voor prauwen, tramway- materieel, logies voor koelies en dwangarbeiders en andere on voorziene uitgaven. In later jaren zijn de onkosten voor den trein nog zeer belangrijk gestegen. Om daarvan eenig denkbeeld te erlangen, moge de vol gende raming dienen; zij geldt het jaar 1879. De sterkte aan dwangarbeiders bedroeg op 1 Januari 3275 man en de aanvulling ongeveer 13 g 's maands, of per jaarl56 g, dus overtocht: 3275 x X 30.153.270 onderhoud als voren van een gemiddelde sterkte van 3200 man3200 X 200.... 640000 kleeding en uitrusting als voren, vermeerderd met eetketel, veldflesch met riem en hoofdkussen4912 X X (5.50 4.50 0.90 0.63 0.52).. 59189 traktement mandoors150 y 12 x 10.... 18000 siriegeld3200 X 365 x 0,015. 17520 verstrekking van een blauw baaien jas aan dwangarbei ders v/d transportdienst2000 x 5.... 10000 evacuatie; aanvulling van 156 verminderd met de sterfte ad 40 3799 x 30.... 113.970 extra voeding3200 x 365 x 0.15.175200 geneeskundige behandeling, medicijnen, enz80000 opzicht voerend personeel: 1 gepensionneerd kapitein, twee schrijvers en één burgeropzichter op elke 200 dwangarbeiders, gesteld op. 100.000 materieel als voren40000 300 draagpaarden a ƒ27081000 toezicht, aanvulling, tuigen, enz. (50 40500 50 karren5000 onderhoud en herstellingen (25 1250 gebruik van prauwen voor opvoer van vivres naar Anagaloeng en afvoer van zieken en gewonden van daar (in de maand Juni werden daartoe niet minder dan 2141 prauwen ingehuurd) gesteld op 150.000 Te transporteeren.... 1.684.899

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 328