320 dreven en in de sawah vervolgd en zeker zou het voordeel aan onze zijde gebleven zijn, hadden de troepen alleen uit Europeanen bestaan. Doch ongelukkig werd de linkervleugel uitgemaakt door de barisana van Mangkoe Negoro, die reeds verscheidene malen het onderspit hadden moeten delven in gevechten met de opstandelingen en daardoor hun zelfvertrouwen verloren hadden. De vijand had zich achter een heuvel weder verzameld en deed een aanval op genoemden vleugel, met dit gevolg, dat de barisans op de vlucht sloegen en de andere troepen medesleepten. De vijand achter volgde ons, het geschut viel in zijne handen in weerwil van de kloeke verdediging der bediening, die zich zelfs door den vijand moest heen slaan om onze troepen te bereiken. Deze noodlottige ontmoeting kwam ons op een verlies van 150 man, drie stukken geschut en vele wapens en munitie te staan. In het laatst van 1827 leed de resident Nahuijs, door generaal De Koek uitgezonden, eene vreeselijke nederlaag. Alle beschikbare Inlandsche troepen onder zijn bevel hebbende, behaalde hij in den beginne enkele voordeelen, maar toen hij stuitte op den aanvoerder Sosro di Logo werd hij verslagen en op vlucht gedreven. Hij verloor meer dan de helft van zijne macht. Het was de schuld van de ongeoefendheid der manschappen, die op te grooten afstand het vuur hadden geopend waardoor de vijand, stoutmoedig geworden door de geringe uitwerking ervan, met onstuimigheid tot den aanval over ging. De vervolging werd tot dicht bij Ngawi voortgezet. De beroemde terugtocht van den luitenant-kolonel Vermeulen Krieger van Si-Pisang naar Agam in 1833 bewijst ook hoe hard nekkig zulk eene vervolging door den Inlandschen vijand wordt vol gehouden. Verontrustende berichten ontvangen hebbende en onderzoek willende doen naar den moord op twee zijner jagers, te Bondjol in garni zoen, gepleegd, vertrok hij met 75 bajonetten naar Si-Pisang. Na die taak volbracht te hebben, vertrok hij, doch nauwelijks had de colonne den terugmarsch aanvaard, of de vijand kwam opzetten. In den beginne was hij slechts gering in aantal, doch hoe verder de troep kwam des te meer kwam de vijand opdagen, totdat duizenden op de been waren. Door eene nauwe vallei moetende marcheeren, over

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 339