324 - Niettegenstaande al onze waakzaamheid was het echter aan eenige vijanden gelukt het bivak binnen te sluipen en tot aan den kraton door te dringen. Het eerst werden zij bemerkt doordat de parkeer lij nen waren doorgesneden en zij eenige paarden hadden afgemaakt. Ten einde het terrein te verlichten, werden lichtkogels opgelaten en bij den eersten kogel vielen eenige schoten in de nabijheid van den generaal Michiels, met dit ongelukkig gevolg, dat de generaal zwaar gewond werd. Bijna te gelijker tijd had een nieuwe algemeene aanval plaats, doch zonder goeden uitslag voor den vijand. Bij het oprukken van den luitenant-kolonel De Brauw naar de oproerige Ampatlawang districten in 1851, werden onze troepen te Goenoeng Meraksa eensklaps door eene groote overmacht overvallen. Men was juist van een vermoeienden marsch aangekomen, terwijl het eten werd gereed gemaakt en vele manschappen waren gaan baden. De vijand kwam van twee kanten opzetten; aan eene derde zijde nam een gedeelte van het gevolg van den bevelhebber, uit inwoners van Palembang bestaande, verraderlijk aan den overval deel. Er werd gestreden van 's morgens elf uur tot 's namiddags half drie en dank de goede maatregelen van den aanvoerder en den moed van allen werd de vijand afgeslagen. Hij liet meer dan vijftig dooden achter, waaronder twee hoofden, terwijl nog bovendien vele gesneu velden en gewonden door hem werden medegevoerd. De overval ge schiedde zoo plotseling, dat, zoodra de vijand gezien werd, hij ook reeds te midden van de troepen was. Yele manschappen vochten met het ledergoed om het naakte bovenlijf, terwijl ook eenige offi cieren ongekleed waren. De vijand was minstens vijfmaal sterker. Door ons werden meer dan 4000 patronen verschoten. In den nacht van den 10en op den llen Augustus 1877 had een nachtelijke aanval op ons bivak te Samalangan plaats. Niettegen staande alle mogelijke veiligheidsmaatregelen waren genomen en de waakzaamheid niets te wenschen overliet, gelukte het eene bende van 200-300 Atjehers het bivak te naderen en te bekruipen. 's Morgens omstreeks 4 uur merkte een schildwacht op de Noor derflank onraad en schoot hij zijn geweer af. Onmiddellijk daarop volgde eene vreeselijke losbranding van geweren en donderbussen uit den boschrand en te gelijker tijd wierpen de vijanden zich met de blanke

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 343