- 23 den als de reservisten moeten echter evenals alle treinbedienden ge regeld worden aangeworven, van de voorgeschreven kleeding voor zien en bij bepaalde onderdeelen van den trein ingedeeld worden. Daar het slechts om de beginselen en hoofdzaken te doen is, kan omtrent de inrichting en werking in détails van de voorgestelde organisatie niet in verdere beschouwingen worden getreden worden de aangegeven beginselen als juist erkend en op dien grondslag de ontworpen voor stellen aangenomen, dan zal het de taak zijn van een afzonderlijke commissie, om alle détails nader uit te werken en vast te stellen. Ook is alleen gerekend op de vaste jaarlijksche kosten. Er zijn echter ook uitgaven in eens te doen voor den aankoop van materieel, o. a. van karren en ambulance-voertuigen. Die uitgaven zouden over een tijdsverloop van twee jaar kunnen worden verdeeld en gedeeltelijk worden vergoed door de opbrengst van den verkoop van olifanten, geschat op 900.000 roepijen; die som zal echter niet voldoende zijn voor de behoefte. Belangrijke uitgaven zullen altijd noodig blijven, maar de besparing en voordeeleu, welke in oorlogstijd daardoor zul len worden verkregen, zullen zeker nog grooter zijn. Het is echter geenszins voldoende alleen een organisatie te ont werpen en een formatie vast te stellen voor den trein in vredestijd men behoort ook rekening te houden met den toestand in tijd van oorlog; organisatie en formatie moeten dus zoodanig zijn dat zij ge makkelijk voor uitbreiding vatbaar zijn en dat dus met eene behoor lijke voorbereiding in den kortsten tijd gemakkelijk de trein op oorlogsvoet in werking kan treden. Bij de ontworpen voorstellen is gerekend op een trein voor het vervoer van een gewicht van 1.779.789 KG. en van 2866 zieken en gewonden (1054 doolies, 273 ziekenkarren en 360 kameel- en muil dier-draagmanden). Twee derde van de parken der mobiele colon nes, een derde van den troepentrein der grensgarnizoenen en 4/5 van de parken in de depots moeten beschikbaar zijn voor verzending naar eeoig punt, waar een troepenmacht wordt samengetrokken. De in tendance of de treinofficier, met toezicht op en inspectie van den trein belast, moet steeds een uitgewerkt plan gereed hebben, om het aangewezen gedeelte snel te mobiliseeren en dit voor het overbrengen naar het aangewezen concentratiepunt gereed te doen zijn; daartoe

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 34