NOG EENS HET TOELATINGSEXAMEN VOOR DE He AFDEELING KRIJGSSCHOOL. (1) Ons eerste artikel over dit toelatingsexamen ter perse zijnde, ver scheen, voor wij het verwachtten, het staatsblad N°. 80, inhou dende de nieuwe „Bepalingen omtrent de toelating van officie ren aan de IIde afd. der krijgsschool en tot den Intendance-cursus in Nederland" benevens het „Reglement van orde voor de com missie, belast met het afnemen van het toelatingsexamen voor de IIde afdeeling der krijgsschool en voor den Intendance-cursus in Nederland." Het bekend worden dezer nieuwe bepalingen heeft ons tot onzen spijt al dadelijk de vaste overtuiging gegeven, dat de adspiranten bij deze nieuwe regeling niet veel hebben gewonnen. Welke zijn nl. de aangebrachte veranderingen, die nu ter verbetering moeten dienen van het bij Gouv. Besluit dd. 1 Juni 1881 N°. 12 (A, O. N°. 32) vastgestelde „Reglement van orde." 1°. Art. 4 van het oude Reglement luidt: „Het examen wordt, behoudens de bij de examen-programma's ge noemde gevallen, schriftelijk afgenomen en duurt dagelijks van 's morgens 8 tot 1 uur". Welke gevallen nu zijn bij het examen-programma, vastgesteld bij Gouv. Besluit dd. 9 Augustus 1881 N°. 1 (A. O. N°. 45) genoemd Hierover kan wel eenig verschil van gevoelen bestaan. Yan de talen eischt het programma „het vlot met beschaafde uit spraak lezen en zonder te veel moeite voor de vuist in het Neder- landsch vertalen van een stuk uit het Fransch, Engelsch en Hoog- duitsch over krijgsgeschiedenis of tactiek." (1) Dit opstel werd reeds bij de Eedactie ontvangen, vóór dat de dit jaar op het krijgsschool-examen gestelde vragen bekend waren. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 351