336 zijn dit door voorbeelden te verduidelijken Wij vragen alleen nog maar hoe of art. 7 wel gelezen moet worden als er te Batavia geen geschikt militair apotheker is en men dus volgens art. 2 hiervoor burgerleeraars moet benoemen. Men had naar onze meening zonder de belangen van den dienst te schaden die examen commissie, in een groot garnizoen als dat te Batavia, gerust wat talrijker kunnen maken en dan bijv. art. 7 zoodanig kunnen wijzigen, dat elk antwoord steeds door 3 of 4 getaxeerd moest worden. Zou een taxatie door bevoegde mannen niet rechtvaardiger wezen, dan die van iemand, die geroepen wordt een vak te beoordeelen, waarvan hij, op zijn zachtst uitgedrukt, weinig weet? Hoe moet zoo iemand de keuze doen tusschen een 4 of een 3? Ook de slotalinea van art. 7 zouden wij gaarne uit het nieuwe regle ment missen. Bij een mondeling examen soit, maar waarom bij een schriftelijk examen op de vlugheid van antwoorden te letten 5 men moet maar eens een vergelijkend examen, waarbij op den tijd gelet werd, afgelegd hebben om te weten hoe angstig men dan uitziet naar zijn mede-adspiranten, als men deze met een voltooide vraag ziet opstaan en hoe men zich haast H°. 1 of 2 te zijn. En de beknoptheid, waarmede men zijne gedachten uitdrukt, deze willen wij wel in het reglement behouden doch onder voorbehoud, dat men voor elke vraag veel tijd beschikbaar stelt en dat men be hoorlijke vragen stelt dus niet bijv.: De Atjeh-oorlog. Art. 8 zal er zeker toe bijdragen, dat meerdere adspiranten slagen zullenof men een of twee vakken onvoldoende moet hebben om niet te slagen is een groot verschil. Laat ons dit artikel dan ook met vreugde begroeten, overtuigd als wij zijn, dat de eischen wel wat scherp waren. Wij veroorloven ons echter de opmerking, dat alinea 3 van dit artikel overbodig is. „Afgewezen worden zij, die in meer dan 2 vakken een onvol doend cijfer behaalden. „Geslaagd zijn de overigen, mits het gemiddeld cijfer over alle vakken te zamen genomen meer bedraagt dan 4." Zou onzes inzieus een betere redactie van dit artikel wezen; het stemmen over hen die één vak onvoldoende en toch een hoogei gemiddeld cijfer dan 4 over alle vakken te zamen genomen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 355