338 - de natuurkunde geheel uit het programma verdwijnen. Doch vóór alles zouden wij het programma gewijzigd willen zien met betrekking tot de talen. Waarom, vragen wij ons af, moet de adspirant voor de betrekking van Indisch stafofficier een taal meer kennen dan zijn Hollandsche collega, voor wien de ken nis van de Engelsche taal bij het examen tot aanbeveling strekt. De vrees voor een nieuwen aanval van onze Engel sche naburen heeft, en o. i. ten onrechte, den steller van het pro gramma er zeker van teruggehouden ook onze Indische officieren van dit in Nederland geschonken voorrecht te doen profi- teeren, doch als men dan Engelsch eischen wil, dan kan men toch zonder bezwaar Fransch of Duitsch, neen liever beide facultatief stellen. Men zal ons tegenwerpen, dat de kennis dier talen noodig is om de militaire lectuur te kunnen volgen, doch hiertegen teekenen wij aan, dat er na het genoten onderwijs en de examens, voor dat men den officiersstand bereikt, wel verwacht kan worden van officieren, die ambitie genoeg hebben om te trachten zich tot stafofficier op te werken, dat zij in staat zijn in alle talen voldoende bedreven te zijn om de daarin geschreven militaire lectuur te kunnen volgen. „De kennis van de Maleische of Javaansche grammatica en het zich gemakkelijk uitdrukken in eene of meer der genoemde Europee- sche talen" strekt tot aanbeveling, dus niet het zich meer of minder gemakkelijk uitdrukken in de Maleische of Javaansche taal en het behoorlijk schrijven dier talen in het Arabisch, Maleisch en het Ja vaansche letterschrift, benevens het ontcijferen van handschriften in die talen. Ook dit zouden wij gaarne opgenomen zien. Het Regle ment van orde voor de examen-commissie geeft niet aan op welke wijze de taxatie plaats heeft van een vak als bijv. talen, waarbij meerdere kennis dan het strikt geëischte tot aanbeveling strekt en wij zagen deze regeling toch liever niet aan het oordeel der examen commissie overgelaten. Wij wenschten daartoe voor taleu 2 cijfers toe te kennen en wel één aangevende het cijfer behaald voor de geëischte taalkennis, dat is dus in ons geval het cijfer, verkregen door de beoordeeliug van de kennis van de Nederlandsche taal en voor het vlot met beschaafde uitspraak lezen en zonder te veel moeite

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 357