BB9 voor de vuist in het Nederlandsch vertalen van een stuk uit het Engelsch over krijgsgeschiedenis of tactiek benevens voor de kennis van de grondregels dier taal door het maken van een eenvoudig op stel; eu een tweede cijfer, ontstaan door dit eerste cyfer te vermeer deren met een zeker aantal punten voor meerdere taalkennis. Men zou aldus nu ook verkrijgen twee „gemiddelde cijfers voor alle vak ken te zarnen genomen". Beide eerste cijfers zouden wij nu wen- schen te gebruiken om te booordeelen, of de candidaat al dan niet geslaagd is, de beide tweede cijfers om hem te rangschikken ten opzichte der andere candidaten. Zou de toevoeging van een of meer taalleeraren aan de examen commissie niet gewenscht zijn? Meerdere kennis van geodesie, zooals de kennis van de boussole, tranche-montagne en den tacheometer en ook eenige kennis van hoogere geodesie (bijv. van een onderdeel er van, de leer der kaart- projectiën) mochten gerust tot aanbeveling strekken. Omtrent wapenkennis hebben wij reeds de vorige maal onze denk beelden geuit. Het zwaartepunt moest gelegd worden in de alge- meene begrippen omtrent de uitwerking van het vuur en in de wijze van vuren, niet in het van buiten leereu om spoedig weder te ver geten van détails van vuur- en blanke wapenen. Een stafofficier mag ontegenzeglijk niet onbekend zijn met de wapenen van zijn eigen leger, doch wij vragen ons af, of hij bij zijn lateren werkkring niet meer nut zal hebben van algemeene beginselen omtrent sluittoe- stellen voor achterlaadgeschut, ook van vreemde stelsels, en dergelijke vraagstukken, dan van de juiste kennis en détails van de artillerie- en geniesabel en het verpakken van revolverpatronen. Ten slotte nog zouden wij een vak aau het programma toegevoegd willen zien, nl. de niet al te globale kennis der aardrijkskunde en ethnographie van Ned.-Indië. Wij zien nl. niet in waarom de aanstaande intendant voor hij de krijgsschool betreedt wèlen de aanstaande stafofficier niet met de aardrijkskunde van Indië bekend behoeft te zijn. 17 Juni, 1890. X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 358