24 zal het noodig zijn in zoodanig geval het aantal lastdieren en geleiders met 50°/o te vermeerderen, aan de ambulances een reserve van 10°/o aan lastdieren en drijvers te geven, geschikte Inlandsche onderofficieren en minderen van de korpsen in het garnizoen bij den trein in te deelen en een voldoend personeel van veeartsen en ambachtslieden alsmede het noodige reservematerieel ter beschikking te stellen van den offi cier, met het overbrengen van het gemobiliseerde gedeelte belast. De aanvulling van dieren en drijvers moet in de eerste plaats ge schieden uit het achterblijvend gedeelte, vervolgens door inhuring; zijn alle gegevens daarvoor tot in de kleinste bijzonderheden op grond van den bestaanden toestand te voren geordend en uitgewerkt, dan kan de mobilisatie geschieden in 2 of 3 dagen. Het gemobiliseerd gedeelte moet volledig uitgerust het garnizoen verlaten en mag op geen aanvulling van elders rekenen. Wanneer de geheele in tijd van vrede beschikbare trein bijeenge bracht werd, dan zou die toereikend zijn voor het vervoer van een gewicht van 1.073.245 KG. en 2293 zieken en gewonden. Dit zou voldoende zijn voor den troepentrein van 19000 man van alle wapens, als volgt berekend: 6000 Europeanen tegen 72 KG. per hoofd, 10000 man Inlandsche infanterie tegen 36 KG. per hoofd en 3000 man In landsche cavalerie, die slechts een aanvulling zouden noodig hebben voor een gewicht van 36000 KG., terwijl beschikbaar zou blijven voor parken en den algemeenen transportdienst en, om als kern voor uitbreiding te dienen, een geoefende en georganiseerde trein voor het vervoer van een gewicht van 238.345 KG. Intusschen zou de beschikbare trein bij een algemeene mobilisatie belangrijk uitgebreid en met buitengewone middelen aangevuld moeten worden en dit zal onvermijdelijk moeten geschieden door het inhu ren van lastdieren, voertuigen, drijvers en dragers in de streken nabij het oorlogstooneel. Het uitloven van premiën in vredestijd voor het gebruik van trans portmiddelen in oorlogstijd wordt niet aanbevelenswaardig geacht; zijn er in een streek muildieren, kameelen en karren, dan zijn zij ook in tijd van oorlog verkrijgbaar tegen goede betaling, 't zij bij inkoop of bij inhuurde vrede toch is de normale toestand evenals elders in een

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 35