343 moeten doen om door een of meer officieren in Frankrijk, Engeland en Italië gedetailleerde inlichtingen te doen inwinnen en daarvan te laten afhangen, of tot proefnemingen in Indië zou worden overgegaan, maar wilde liever gebruik maken van de aanwezigheid op Java van den aëronaut P. Spencer, die te Soerabaja reeds meer dan eens met een vrijen ballon met parachute was opgestegen. Door hem, vergezeld van een stafofficier, in Atjek te doen opstijgen, zou dadelijk proefondervindelijk kunnen worden uitgemaakt welk nut eeue ballon-verkenning in onze begroeide en bedekte Indische terreinen kan hebben, terwijl op deze wijze tevens veel moeite en kosten zouden kunnen bespaard worden. Toen de Heer Spencer in het laatst van Juni 1890 te Batavia kwam, werden dan ook namens het Legerbestuur onderhandelingen met hem aangeknoopt. Hij verklaarde zich bereid alle aanwijzingen te geven voor de be reiding van waterstofgas, een ballon captif gereed te maken en te vullen en in gezelschap van een officier te Batavia 150 a 300 M. op te stijgen voor den prijs van f 1500. Indien daarop voor de nadere proefneming in Atjeh de ballon met completen inventaris werd aangekocht, werd daarvoor door hem f 3000 gevraagd, terwijl hij voor het geval dat verlangd werd dat hij zelf naar Atjeh zou volgen, f 2000 per maand of per deel van eene maand vroeg, benevens de reiskosten voor zich en zijn manager als passagiers le klasse van Batavia naar Atjeh en van Atjeh naar Singapore. Nadat dit ter kennis der Regeering was gebracht, werd bij missive van den len Houvernements Secretaris dd. 5 Juli 1890 N°. 1587 machtiging verleend om op bovengenoemde voorwaarden eene over eenkomst te sluiten tot het nemen van proeven met en het c, q. aankoopen van een ballon captif. Die overeenkomst werd daarop den 12en Juli 1890 aangegaan. Onmiddellijk daarna werd onder leiding van den eerstaanwezend genieofficier in de le militaire afdeeling op Java een aanvang gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. De Heer Spencer nam zelf de zorg op zich om een nieuwen door hem te Soerabaja vervaardigden ballon in te richten tot ballon captif.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 362