- 344 De deugdzaamheid van dien ballon was door twee vrije opstijgingen in den Planten- en Dierentuin te Batavia voldoende bewezen. Aanvankelijk was de ballon bestemd om met lichtgas gevuld te wor den, maar aangezien men in Groot-Atjeh wegens gemis eener gas fabriek zelf waterstofgas zou moeten bereiden, werd ook de voor bereidende proef te Batavia met dit gas genomen. De daartoe benoodigde arakleggers werden aangekocht en bij de firma Taylor Lawson van de verder vereischte inrichting voorzien. Zwavelzuur was in 's Lands magazijnen niet in voldoende hoeveel heid in voorraad en daarom werd eene partij van 4000 KGr. bij de firma Rathkamp a f 0.40 per KG. aangekocht. Daar het wenschelijk was de proefnemingen op een afgesloten terrein te doen, waar tevens eene overdekte ruimte was om den ballon uit te leggen, te drogen en te vernissen, zoo viel de keuze voor de plaats der opstijging op het open grasveld, gelegen binnen het infanteriekampement te Weltevreden tusschen het kanaal Lio en de exercitieloods. Een gedeelte dezer loods werd voorzien van eene omwanding van kadjangmatten om den .ballon zooveel mogelijk te onttrekken aan den dauw, en deze werd daarna op brandzeilen uitgelegd en half met dampkringslucht gevuld. Op het grasveld werd verder eene open loods opgeslagen, om de inrichting tot bereiding van het waterstof gas onder dak te brengen. Den 16en Juli was de ballon voldoende gedroogd en werd hij daarna opuieuw eenmaal gevernist met gekookte lijnolie, die met wollen lappen zoo dun mogelijk op de buitenzijde werd uitgestreken. De ballon werd daarna andermaal in het bovenvermelde lokaal uitgelegd en half met dampkringslucht gevuld, die eens per dag werd uitgelaten om het onderste gedeelte van den ballon boven te brengen en de geheele geverniste oppervlakte aldus goed te drogen. Op aanwijzing van den Heer Spencer was besloten den 18en Juli 's avonds ten ongeveer 9 ure met de ontwikkeling van het gas en de vulling van den ballon te beginnen, ten einde den volgenden dag voor de opstijging gebruik te maken van de windstilte, die hier meestal in den ochtend wordt waargenomen. Alles was op dat uur op de aangewezen plaats gereed, om met de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 363