348 Ten einde de meest voordeelige punten voor verdere opstijgingen te bepalen, bezochten de majoor Haver Droeze, de chef van den staf, kapitein J. B. van Heutsz, en de commandant der genietroepen, 1° luitenant F. A. C. A. Pels Rijcken, den 4en Augustus per extra- trein de verschillende posten. Van die gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt, om uit de ver hoogde schilderhuizen een goed overzicht van het voorgelegen ter rein te krijgen. De keuze viel toen in de eerste plaats op Lambaroe, vervolgens op Lamreng, Ketapan Doea en Pakan Kroëng Tjoet, zoodat het plan werd gemaakt, nabij Lambaroe te beginnen en daarna zoo moge lijk in een dag of anders zoo snel mogelijk achtereenvolgendook in de nabijheid der andere bovengenoemde posten op te stijgen. De toebereidende werkzaamheden te Pendetie waren den 7en Au gustus afgeloopen, zoodat den volgenden dag kon worden begonnen met de ontwikkeling van het gas en de vulling van den ballon, waarmede omstreeks 7 uur v. m. werd aangevangen. Ook thans werd de ballon gedeeltelijk i) met dampkringslucht gevuld, terwijl voor de vulling werden gebruikt 1710 KG. zwavel zuur, 1001 KG. zink en 55 KG. ijzer. Het bovenvermelde windscherm bewees bij de vulling goede diensten. Daar de gevulde ballon den volgenden dag per tram naar Lambaroe moest worden vervoerd en het takelblok dus niet als te Weltevreden ingegraven maar aan een platten wagen bevestigd zou worden, werd bij de opstijging te Pendeti op dezelfde wijze gehandeld. Ten 5 ure was de vulling genoeg gevorderd om te kunnen op stijgen, doch er werd nog een weinig gewacht in de hoop dat de wind in kracht zou verminderen. Om 5 uur 30 minuten werd de ballon alleen met een paar zandzakken opgelaten en steeg hij toen zoo hoog als de lengte van het touw (400 M.) toeliet; doch de wind deelde, vooral bij het dalen, vrij sterke schommelingen mede zoowel aan het schuitje als aan den ballon, terwijl deze vooral bij het dalen door den wind af en toe werd neergedrukt. Bij deze opstijging was de kabel bevestigd aan de locomotief, die door langzaam heen en weer te rijden den ballon kon doen rijzen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 367