- 25 beschaafden staat en oorlog uitzondering. Het zal goedkooper zijn en evengoed aan het doel beantwoorden, om in vredestijd zorgvuldig alle beschikbare middelen met inbegrip van dooly-dragers te regis- treereu en in tijd van oorlog daarvoor goede huurprijzen te betalen of, indien dit onmogelijk is, het noodige tegen goeden prijs aan te koopen. De intendance of de treinofficieren moeten in overleg met de bur gerlijke ambtenaren registers aanhouden, waarin aanteekening wordt gehouden van alles wat in de streek beschikbaar is en van den tijd noodig voor het bijeenbrengen daarvan, welke registers bij gelegenheid der 10-jaarlijksche volkstellingen volledig moeten worden bijgewerkt. Hetgeen door elk gedeelte van eenige streek kan geleverd worden, moet te voren worden berekend en vastgesteld, ten einde misrekening en knoeierijen van tusschenpersonen, met het eventueel verzamelen van het benoodigde belast, te voorkomen. Uitgewerkte tableaux voor het organiseeren en aanvullen van den trein, ook met opzicht hebbend personeel, moeten voor elk oorlogstooneel in gereedheid worden ge bracht, bij de militaire bevelhebbers berusten en periodiek worden verbeterd en bijgewerkt. In oorlogstijd moet de trein, welke de benoodigdheden van het leger tot aan de grens vervoert, onder toezicht van de intendance blijven; die dienst moet zoodanig geregeld zijn dat het vervoer etapes- gewijze door bepaald aangewezen onderdeden geschiedt. De troe- pentrein en de veldparken bij het leger te velde moeten echter geheel op militaire leest worden geschoeid en staan onder den chef van den trein bij het hoofdkwartier van het leger. Deze staat geheel onder den bevelhebber en beschikt ten behoeve der transportparken over een treinofficier voor elke 1000 lastdieren, met een staf van Inlandsche officieren en minderen, opzichters en drijvers voor elke 100 dieren en een evenredig aantal Inlandsche veeartsen en ambachtslieden. Van onberekenbaar belang voor de goede werking van den trein te velde is een goede militaire organisatie. Yoor het toezicht en het beheer over eene afdeeling van 1000 dieren en alles wat daarbij be hoort, is daarom het volgende personeel Doodig: 1 Europeesch officier, 1 sergeant, 1 schrijver,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 36