356 Wat het gebruik van een ballon in het bijzonder voor Groot- Atjeh betreft, wordt, na hetgeen op de vorige bladzijden besproken werd, nog aangeteekend dat eene verkenning uit een ballon captif niets nieuws kan leereu omtrent den algemeenen toestand van een terrein dat op 120000 met groote zorg in kaart is gebracht. Wel zou men er gebruik van kunnen maken om het artillerievuur zoomede de vrije strook om de postenlinie te observeeren. Maar een en ander kan zij het dan ook in eeuigszins geringere mate toch voor de meeste gevallen voldoende bereikt worden door de verhoogde observatieposten. Te Segli is een observatiepost: waarvan de standplaats 16 M. en de gezichtshoogte dus 17.5 M. boven het maaiveld is verheven. In Groot Atjeh vindt men observatieposten te Kota Pohamahoogte 12.5 M. in een boom; Pakan Kroëng Tjoet 13 Lamnjong vloer hoog 7 M. gezichtshoogte 8.5 M.; Boekit Karang Lambaroe Siroen 7.5 9 Lampeneroet Lampermei uitkijk in den vlaggemast op 13 M. hoogte. De overige posten hebben in de bijgebouwen een verhoogd schil derhuis van ±4 1, hoogte. Yooral de hooge observatieposten bewijzen uitstekende diensten. BIJLAGE I. Gespecificeerde opgave van kosten der proefnemingen met een ballon captif met den aëronaut Spencer, Yoor het aankoopen van 9 arakleggers.f 270.— Yoor de inrichting tot bereiding van waterstofgas (Taylor Lawson)441.40 Koelieioonen, touw, bamboe, ongebluschte kalk, enz176.37 Proef te Batavia 1860 KG. zwavelzuur ad. ƒ0.40.... 744. (1) 1074 zink ad. „0.28300.72 (1) Er werden feitelijk 1858 KGL zink verstrekt, doch 284 KG., die niet waren verbruikt, zijn in de vaten naar Atjeh gezonden en dus daar gebruikt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 375