859 geen te Batavia geleverd werd door de firma Rathkamp en dus vol komen bruikbaar. Het kostte 1 anna per pond. De roepie 16 anna op f 1.20 (nominale waarde 2 shillings) stellende, was de prijs per kilogram dus f 1i'^° X 2.2 0.165. Thans heeft de roepie slechts eene waarde van f 0 80, zoodat volgens dezen koers de prijs per kilogram f 0.11 zou bedragen. Dit is zeer laag, daar bijv. te London het zwavelzuur 0.125 per KG. kost. In dezen prijs waren echter geen flesschen en verdere verpakking begrepen. Wordt dit ook in rekening gebracht zoomede de vracht naar eenige plaats in Nederlandsch-Indië, dan zou die waarschijnlijk wel op f 0.25 per kilogram komen. Het zou daarbij vooral voor- deelig zijn tot vermindering der kosten, indien men het zwavelzuur bij kleine gedeelten en zonder overhaasting doet aanvoeren. Met de lange spiraalvormige ijzerschaafsels van Tanjong Pager Docks, die een groot oppervlak aan de inwerking van het zuur aan bieden, zou men niet behoeven te vervallen in het gebruik van zink. En aangezien deze „iron shavings" volgens mededeeling van den directeur kosteloos te verkrijgen zijn, zou men alleen koelieloon en verder transport moeten rekenen. Voor een vulling van den ballon zou men aldus globaal mogen rekenen 1800 KG. zwavelzuur ad f 0.25 f 450 KG. ijzerdraaisel te rekenen 50 Te zamen.f 500. Dit zou nog goedkooper zijn dan eene vulling van den ballon van 180 M3. van Howard Lane met gas uit Nordenfeltsche cylinders, waarvan de prijs (zonder transportkosten van Europa naar Indië) zou bedragen f 15 X 50 f 750.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 378