864 zonden toestand te geraken, zal het noodig zijn elk fort en elke bat terij van een afzonderlijk licht te voorzien. Yerder moet het licht niet in de batterij zijn opgesteld, het heeft dan veel te veel kans om te worden getroffen en zou bovendien hinderlijk zijn voor het richten. Het richten in dezelfde richting van den lichtbundel is zeer moeilijk; het licht dat zijwaarts is opgesteld, voorkomt dit bezwaar. De beweging van het licht moet geheel geschieden volgens de bevelen van don batterijcommandant. Deze officier moet dus electrisch ver bonden zijn met de opstellingsplaats van het geschut. De werken, welke niet in gevecht zijn, zullen hun licht niet doen schitteren, ten einde de nevenforten niet te hinderen. Verdere algemeene beschouwingen omtrent aanval en verdediging van eene kustversterking Havens en reeden, welke blootstaan aan een aanval van de zee zijde, kunnen onder drie soorten worden gerangschikt. 1 Open ankerplaatsen, vanwaar een meer of minder nauw vaar water toegang geeft tot de eigenlijke haven. 2°. Gesloten havens mei een nauwen havenmond, 3 De havensoorten, tusschen die twee inliggende. Omtrent oe eerste soort valt het volgende op te merken: Het is natuurlijk dat eene lange gestrekte kustlijn e'en aanval ge makkelijk maakt, aangezien alle schepen in linie kunnen komen of, zoo gewenscht, hun vuur kunnen concentreeren op enkele forten, terwijl de laatste, tenzij hun aantal buitengemeen groot is, verspreid zullen liggen. De aanvallende vloot zal hoogstwaarschijnlijk ongeveer als volgt optreden: De schepen zullen eerst de forten, of tegelijk of elk afzonderlijk, op groote afstanden onder vuur nemen, ten einde de bezetting, doch voorna melijk dekkingen nadeel toe te brengen. De grootste afstanden zullen gekozen worden, ten eerste om de eigen pantsering te vrijwaren doch ook om groote invalshoeken te verkrijgen. Daarna zal een geconcen treerd vuur worden afgegeven op elk fort. Dit vuur zal gegeven worden op den beslissenden afstand achtereenvolgend zullen bepaalde deelen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 383