Yervallen was veel van dat „cierlijke"geschuwd werd de stad als een pesthol van allerlei miasmatische ziekten en zij verkeerde in zoo weerloozen staat, dat twee schepen en 1500 man voldoende werden geacht om geheel Java te vermeesteren. Sic transit gloria mundi! En juist die vervlogen heerlijkheid is het, die mij beheerscht telkens als ik de benedenstad betreed. Het is mij dan alsof ik hier en daar op de nog staan gebleven gedeelten der enceinte de ontzag inboezemende mondingen ontwaar van dat oude geschut, alsof ik door de kijkgaten van de tegen de muren gebouwde schilderhuizen het glimmend staal zie flikkeren van een musket, of boven de gesloten onderdeur van de naar oud-Hollandschen trant gebouwde huizen het met een neepjesmuts gedekte hoofd zal zien verschijnen van onze zeventiende- eeuwsche vrouwen, dan wel het in een wambuis gestoken bovenlijf der mannen van die dagen. Een sterk verlangen heeft steeds bij mij bestaan, om meer nauwkeurig bekend te worden met den juisten omtrek van onze vroegere sterkte en vooral met enkele uit een historisch oogpunt merkwaardige gedeelten, maar toch heeft het nog geruimen tijd geduurd, voor ik uit de vroegere overblijfselen en uit verkregen aanwijzingen mij een duidelijk beeld kon vormen van onze eerste vestiging in het voormalig rijk van Jacatra, Nu men sedert eenige jaren de plaats van in- en ontscheping van den Kleinen Boom naar Tandjong Priok heeft verplaatst, is het be zoeken van de klassieke gedeelten onzer benedenstad tegenwoordig zeldzamer geworden dan voorheen en vooral voor hen, die den Kleinen Boom niet hebben mogen begroeten als de plaats waar zij voor het eerst den voet zetten op Java's grond, kan het zijn nut hebben eene beschrijving te geven van de op de puinhoopen van het verwoeste Jacatra gebouwde Batavia. Het heugt mij nog zeer goed hoe ik bij eerste aankomst in Indië, na het binnenkomen van het havenkanaal, de Welkomst-batterij meende te mogen aanmerken als de gemoderniseerde eerste sterkte onzer voorouders op dit gedeelte van de kust. Yoor den nakomeling, die eerst twee en halve eeuw na die eerste vestiging het terrein betreedt, is het dan ook bijna niet te verwachten dat hij dat punt ruim 370 -

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 389