- 876 in de chambree en hadden na volbrachten wachtdienst een vrijen dag. De voeding liet nog al te wenschen over; behalve uit brood, dat goed was, bestond de dagelijksche spijs uit gekookte kadjang gemengd met ongestampte rijst, doch daar er voor den soldaat nog wel wat bij te verdienen was, waren er ruimschoots middelen om hierin verbeteting te brengen. De ongezondheid van Batavia in aanmerking nemende, werd elke ongewone lichaamsinspanning geschuwd, zelfs wer den allerlei voorzorgen genomen om den man zoomin mogelijk bloot te stellen aan wisselende temperatuursinvloeden. Eene wijziging in dien stand van zaken gebracht door den Gouverneur-Generaal Yan Imhoff, die in Mei 1744 de militaire diensten, in navolging van die in het vaderland, meer op militaire leest schoeide, had niet anders dan treu- rige gevolgen en het sterftecijfer onder de mindere militairen nam dientengevolge belangrijk toe. Dit gevoegd bij de omstandigheid, dat in de laatste jaren der vorige eeuw de aanvulling van versche krachten uit het moederland geheel uitbleef, was oorzaak dat de krijgsmacht in 1795 in erbarmelijken toestand verkeerde; zij was in totaal nauwelijks 2000 man sterk. Om hierin verbetering te brengen, deed de Gouverneur-Generaal Yan Overstraten (1796-1801) alle slaven van 12 tot 40 jaren onder wijs geven in den wapenhandel en in de bediening van het geschut en liet hij op Java's Noordoostkust recruteeren. In 1796 bestond de krijgsmacht uit: 1 bataljon inf., luitenant-kolonel Schaffer, 23 off., 4 comp. 1 v majoor Sandel Roy, 23 4 cavalerie, lijfwacht van den Gouverneur-Generaal, 10 2 1 korps Inlandsche Christenen4 i 1 artillerie12 1 pennisten, burgerij..17 n 1 vrijwilligers te paard3 10 Inlandsche benden. De oudste der hoofdofficieren was commandant van het garnizoen. Een bevelhebber der krijgsmacht, in den eigenlijken zin van dit woord, bestond er niet, tenzij men als zoodanig wenscht aan te merken de Gouverneurs Yan Imhoff en Mossel, die van wege de Staten-Ge- neraal der Yereenigde Nederlanden eene militaire charge erlangden -x i g V

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 395