383 personeel overbodig en hiermede dus maximum veiligheid verkregen. 2-, De onderwijzer in het schieten kan zijne aandacht onverdeeld aan den schutter' wijden, zonder vrees voor ongelukken. De oefening zal hierdoor meer vruchtdragend zijn. Het aanwijzen der schoten geschiedt juist en snel, hetgeen van belangrijken invloed is op den duur der oefening. 4 De toepassing van metaal maakt de schijf ongevoelig voor de invloeden van weer en wind en telkens wisselende temperatuur. Hier door wordt de duurzaamheid van het geheel verhoogd en tevens de mogelijkheid verkregen, om de schietoefeningen bij elke weersgesteldheid ongestoord te doen plaats hebben. 5°. Het terugvinden van lood wordt gemakkelijker doordien de kogels, na de schijf getroffen te hebben, vóór deze nedervallen, of schuin, in de richting van den ü-vormigen kogelvanger, uitwijken. 63. De samenstelling uit verschillende deelen maakt de schijf gemak kelijk vervoerbaar, terwijl door de eenvoudigheid dier samenstelling slechts enkele minuten voor het ineenzetten of uiteennemen der schijf gevor derd worden. 7°. Het stelsel kan zoowel op laag als hoog terrein worden gebezigd. 8°. De duurzaamheid van het geheel brengt een belangrijke besparing in de kosten van onderhoud. 9°. Ook bij toepassing van een observatiepost wordt nog volkomen veiligheid verkregen. De aanwijzing der treffers geschiedt alsdan auto matisch of electrisch onmiddellijk bij het waarnemingspersoneel, dat {evenals bij het systeem-Veltman) den schutter door optische seinen met de waarde van het schot bekend maakt. Een vraag. Sedert eenigen tijd zijn de adjudanten-onderofficier en de sergeant- majoors van het wapen der infanterie in het bezit van een revolver met holster, draagriem en patroonzak. Vermoedelijk zullen in het begin van het volgende jaar, met ingang van het nieuwe schietseizoen, de oefeningen met dat wapen een aanvang nemen en zal dan te gelijker tijd desbetreffende ook wel een voorschrift het licht ziende vraag- is echter of in afwachting van een en ander bij mar- schen en manoeuvres de revolver reeds door de beide hierbovengenoemde eategoriën onderofficieren moet worden gedragen en zoo ja, op weike wijze?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 402