S9Ö behoefte heeft, zijn er uit een tactisch oogpunt weinige, welke meer noodzakelijk schijnen, doch tevens althans in het garnizoen zoo weinig de aandacht tot zich trekken als hetgeen betrekking heeft op de uitrusting. De reden daarvan ligt voor de hand. In het garnizoen is de inspanning beperkt, wordt de ransel licht gepakt, worden de schoenen, eetketel, kapotjas en sprei in den regel in het kwartier gelatenook geen patronen meegevoerdzelfs de veldfiesch blijft dikwerf achter, terwijl van het medevoeren van nood voorraad geen sprake is. Te velde wijkt men uit noodzaak van de bepalingen af; de ransel blijft gewoonlijk achter en een broodzak vervult gedeeltelijk zijn plaats. Hierdoor wordt echter niet voorkomen, dat de troep zich geen dagmarsch met gerustheid van de operatiebasis verwijderen kan zonder een nasleep van koelies, wier aantal, naarmate van het effec tief, tot vele honderden aangroeit. Die koelietreinen belemmeren de operatiën, verzwakken den troep door detacheeringen, verminderen de marschsnelheid, verontreinigen de bivouaks en zijn, door gebrek aan tucht en oefening, daar en op den marsch een bron van moeielijkheden een en ander alleen omdat het vraagstuk van den noodvoorraad, in verband met de geheele uitrusting, nog altijd niet is opgelost. In Europa zal een legerafdeelinghoewel gevolgd door wel ge vulde en bespannen treinen, zich bewegende op goede wegen en niet zelden in streken, waar het noodige en meer dan dat gerequi- reerd kan worden, zich voor operatiën wachten, wanneer niet is ge zorgd, dat de soldaat desnoods een paar dagen kan leven van het geen hij bij zich draagt. Zij wil, als het voor een paar dagen noodig is, geheel los zijn van haar treinen, die zich gemakkelijk bewegen en die, hoewel meestal op een dagmarsch volgende, gedurende den nacht en door versnelde gangen over dag in eenige uren kunnen worden aangetrokken. Zij wil waarborgendat in de behoeften wordt voorzien ook zonder requisitie en zonder dat de trein meer dan éénmaal in de drie dagen tot aanvulling van den verbruikten noodvoorraad behoeft te wor den bijgebracht. Zij wenscht zekerheid, dat het hare troepen na een vermoeienden dagmarsch of nadat den geheelen dag gevochten

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 409