29 troller general of supply and transport. Reeds spoedig na het einde van den oorlog, den 23en October 1880 nl., diende deze de luitenant-generaal Sir M. Kennedyzijn rapport in, waarin uitvoerig verslag werd uitgebracht omtrent het geen de ondervinding gedurende den oorlog geleerd had en ten slotte voorstellen tot reorganisatie van den trein werden gedaan. Yan de bestaande organisatie wordt in dat rapport gezegd, dat zij nauwelijks dien naam verdiende, daarbij zoo slecht was dat na genoeg alles bij het begin van den veldtocht opnieuw geregeld moest worden en dat gedurende den oorlog de trein niet aan zijne roeping heeft kunnen voldoen tengevolge van gebrek van voorbereiding en een goede organisatie in vredestijd, het 'totaal gebrek aan geoefend personeel (officieren en minderen) en den veel te uitgebreiden werk kring en tengevolge daarvan overstelpende bezigheden van de weinige beschikbare officieren. Een van de merkwaardigste gevolgen van dat alles was o. a. een geldverspilling op groote schaal, waarover men eenigszins een oordeel kan vellen, wanneer men overweegt, dat gedurende den oorlog minstens 50.000 gehuurde kameelen zijn gestor ven, waarvoor eene schadevergoeding van ongeveer 4 a 5.000.000 betaald is geworden. Zoo ooit dan is gedurende dien oorlog o. m. op de meest afdoende wijze aangetoond dat militaire operatiën zonder trein onmogelijk zijn en^ het zenden van troepen te velde zonder behoorlijken trein niet anders is als geld- en krachtverspilling. Zonder twijfel moet om finan- cieele redenen de organisatie van den trein van dien aard zijn, dat zij slechts een minimum van uitgaven noodig maakt, maar tevens moet zij voldoen aan den eisch dat bij mobilisatie spoedig daaraan zoodanige uitbreiding kan gegeven worden, dat in alle behoeften van het leger te velde kan worden voorzien. In die uitbreiding legt het geheim van de geheele quaestie. Het voorstel in vorenbedoeld rapport tot reorganisatie en betere regeling van den bestaanden toestand komt in korte woorden neer op het ai2£lu#!a van de transportparken voor de mobiele colonnes en het vervangen van deze door een troepentrein en een trein voor algemeene diensten; de eerste inzonderheid voor korpsen langs de grenzen en andere die in de eerste plaats voor mobilisatie in aanmerking komen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 40