392 toe soms voorkwam, het niet krachtig doorzetten van eene onder nomen beweging kunnen verontschuldigen met zich te beroepen op een onvoldoenden trein. Beneden dien eisch zal men in geen geval kunnen gaan zonder het opereeren te velde en het inachtnemen van de uoodige Bnelheid daarbij zoodanig in de waagschaal te stellen dat de uitslag steeds twijfelachtig blijft. Rekenende op eene rationeele formatie der compagnie van ruim 170 hoofden (1) en dus eene inobilisatie-sterkte van bijna 150 man aannemende, komt men tot het besluit dat eene geregelde aanvulling vooropgesteld te velde op eene uitruk kende srerkte van niet meer dan 140 hoofden,waaronder hoog stens 135 geweren, per compagnie moet gerekend worden; de verplegingssterkte bedraagt dus met inbegrip van den trein waar over nader160 a 165 man. Het gewicht van het ration per dag en per hoofd bedraagt, met inbegrip der emballage, ruim 1.3 KG. en dus weegt de vivresvoorraad voor één dag in ronde cijfers ruim 200 KG., zijnde tegen 20 KG. per koelievrach een vracht voor 10 koelies. Ten opzichte van het vervoer van levensmiddelen moet meer dan tot nog toe geschiedde alles in vredestijd aangewend worden wat tot een geschikte verdeeling van koelievrachten en een economisch ge bruik van de voorhanden draagkrachten leiden kanieder weet hoe moeilijk het is met de bestaande in gebruik zijnde verpakkingen te velde daartoe te geraken en hoe onvoordeelig daardoor dikwijls van de voorhanden transportmiddelen gebruik is gemaakt, ja het heeft zelfs jaren lang geduurd, alvorens men na groote verliezen aan dwangarbeiders geleden te hebben tot het besluit is gekomen, het draagvermogen van een man op £0 KG. te stellen. De in den handel gebruikelijke verpakking van de benoodigdheden, die men te velde het meest behoeft, is voor het vervoer met dragers niet gunstig en heeft tot nog toe tot veel moeielijkheden aanleiding ge geven. Toch zijn de hoeveelheden, welke van een en ander ook in normale omstandigheden worden aangeschaft, zoo aanzienlijk, dat men zich niet behoeft te vergenoegen met de in den handel gebrui- (1) De formatie, indeeling en samenstelling- der infanterie-compagnie van het veld- leger. I. M. T. 1889 N°. 9 en volgende.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 411