393 kelijke verpakking en men zou zonder bezwaar bij alle leveringen omtrent de verpakking eiachen kunnen stellen, waarnaar de handel zich zeker geleidelijk zou voegen. Men behoort dus eene studie te maken van de meest geschikte verpakkingswijze, gebaseerd op twee mansvrachten van ongeveer 40 KG., daarbij rekening houdende met de omstandigheid dat van de koelies van den verplegingstrein tijdelijk grootere inspanning kan gevorderd worden, omdat eiken dag de vrachten belangrijk verminderen en de zwakkeren alsdan gespaard kunnen worden. Wanneer dan geleidelijk bij alle contracten van levering, in gewone omstandigheden gesloten betreffende zout vleesch, blikken vleesch, jenever, wijn, hard brood, koffie en andere daarvoor vatbare artikelen, de eisch gesteld wordt dat zij in de noodig geoordeelde verpakking geleverd moeten worden of zoo dit onnoodig is in de gewenschte verpakking bij mobilisatie na aanzegging aanwezig moeten zijn, dan zal zooals gezegd - de handel zich daarnaar voegen en oroote bezwaren te velde zullen langs dien eenvoudigen en onkostbaren weg vermeden worden. Volgens het bepaalde in 54 van ons voorschrift op den veld dienst bestaat de bagagetrein, behalve de transportmiddelen tot ver voer van levensmiddelen en kookgereedschap, dien men zeer goed verplegingstrein zou kunnen noemen rok nog uit de archieven van korps- oo compagniescommandanten. Blijkens de mededeelingen van den kapitein H. C. P. de Bruijn, in zijn kort maar zaakrijk artikel in het I. M. T. 1886 N 11. „Benige aanteekeningen betreffende het transport door dragers bij "onze militaire expeditiën" weegt de onhebbelijke compagniespapier- kist, ingericht ook voor het vervoer te velde, ledig niet minder dan 35 KG. en uit de prijslijst van artikelen bij de militaire adminis tratie in gebruik, beheer of bewaring, gearresteerd bij de Alg. Order N°. 63 van 1885 blijkt dat zij niet minder kost dan f 15,05. In het garnizoen worden die kisten gebruikt, omdat zij er nu eenmaal zijn, maar noodig zijn zij niet en ieder zou die onhandelbare en dwaze voorwerpen met genoegen zien verdwijnen; te velde worden zij, althans op marsch, nimmer .gebruikt; jammer is het dat dit met meer gevorderd wordt, men zou ze dan spoedig niet meer zien. Een stevig kistje, dat hoogstens een lOtal kilo's behoeft te wegen, is

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 412