395 Die cijfers zijn echter niet geheel in overeenstemming met de daar omtrent te Atjeh opgedane ondervinding; voor zoover althans de opgegeven getallen toelaten daarover te oordeelen blijkt niet, dat in den regel meer dan 6 dragers daarvoor gebruikt geworden zijn, zonder dat de verpleging daaronder geleden heeft, wat voor tochten van niet te langen duur wel verklaarbaar is. Doch hoe dan ook, de tegenwoordige uitrusting, die voor eene compagnie van hoogstens 150 man, waarbij in den regel een 25tal koelies komen, een gewicht heeft van 228 KG., is buitensporig en het is noodig ook dat vraagstuk ernstig te overwegen, ten einde tot vermindering van het mee te voeren gewicht te geraken en te zorgen, dat bij voorkomende gelegenheden ieder weet waaraan zich te houden dit is tot vermindering van den nasleep te velde en voor een econo misch gebruik van de beschikbare draagkrachten onvermijdelijk noodig. Wanneer men in aanmerking neemt dat in de bij onze toestanden vergeleken buitengewoon weelderige treinuitrusting van het Britsch-Indische leger te velde voor eene Europeesche compagnie van 110 minderen gerekend wordt op een gewicht van 108 KG. aan kookgereedschappen, voor eene Inlandsche compagnie van 104 minderen op een gewicht van 72 KG. (1), wanneer men verder weet dat in het Russische leger, dat eveneens afzonderlijk kook- gereedschap te velde meevoert, per compagnie ter sterkte van 250 minderen gerekend wordt op een gewicht van ongeveer 115 KG. aan kookgereedschappen, w. o. 2 groote kookketels van 41 KG. en een middensoort ketel van 20.5 KG. (2), dan is het zeker niet overdreven om aan te nemen, dat ook onze uitrusting tot een gewicht van 120 a 125 KG. kan worden teruggebracht, een vracht welke door 6 koelies kan vervoerd worden. Terloops moge hier nog gewezen worden op de noodzakelijkheid om steeds bij mo bilisatie het in gebruik zijnde kookgereedschap in de magazijnen tegen geheel nieuw materieel te verwisselen; herstellingen zijn te velde zeer moeielijk uitvoerbaar en men vermindert zoodoende den mede te voeren reserve-voorraad. (1) Zie tarieven. Ilde gedeelte blz. 65 a en b. (2) Revue militaire de l'Etranger N0. 724, 15 Aug. 1889

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 414