397 regen en wind, het verbeteren van het logies, het zorgen voor den waterafvoer en de reinheid, het graven en dichten van privaten, het opruimen van het voorterrein, het maken en aanbrengen van hinder nissen, het verrichten van tallooze corveeën zijn, behalve de diensten in en ten behoeve van de keukens, alle verrichtingen, waarvoor men op een bivouak nimmer handen te veel kan hebben en waarvoor de koelies als aangewezen zijn; zij worden bovendien veel beter ver richt, wanneer men de korpsen daarvoor met eigen middelen aan sprakelijk stelt, dan wanneer zij als algemeene diensten beschouwd worden. Wie zich het bivouak Penajoeng van de 2e Atjehsche expeditie herinnert en zich den meerendeels treurigen toestand te binnen brengt, die daar ten opzichte van hygiëne, orde en tucht voor al onder de dwangarbeiders heerschte, zal dat gereedelijk toegeven. Eene vaste indeeling van den troepentrein te velde moge econo misch nadeelig schijnen, in werkelijkheid wint daardoor de verple ging van den troep, winnen de orde en de goede en geregelde voor ziening in alle behoeften dermate, dat zij overwegende voordeelen oplevert. Hoe nu tot die vaste indeeling van den troepentrein te velde te geraken en hoe haar in vredestijd voor te bereiden Eene vaste indeeling van den geheelen trein bij de korpsen is in tijd van vrede onuitvoerbaarzij zou te veel geld kosten en men zou daarvoor geen werkzaamheden kunnen vindenzij is bovendien ounooóig. Zooals uit vroegere gedeelten van dit opstel blijkt, geschiedt de voorbereiding in Engelsch-Indië door eene indeeling bij de korpsen van een gedeelte van den trein (de helft of minder) en de verdere aanvulling bij mobilisatie uit de depots. Diezelfde regeling verdient ook voor ons aanbeveling, echter in eenigszins gewijzigden vorm, nl. indeeling van een gedeelte bij alle korpsen van het leger in vredestijd en bij mobilisatie geen aanvul ling uit depots maar voor de gemobiliseerde korpsen uit andere troe pengedeelten. Volgens tarief N°. 46c sub A wordt een zeker aantal koelies te goed gedaan voor het grove werk in de keukens van Europeanen, voor het reinigen van kampementen en kazernes, betrokken door

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 416