401 per compagnie bij de garnizoens- en depotbataljons4 detachement kleiner dan eene compagnie2 eskadron cavalerie12 v batterij veld-of bergartillerie8 compagnie van de overige artillerietroepen3 compagnie genietroepen6. Yoor het geheele leger zijn dan, met inbegrip van subsistenten- kaders, strafdetachementen en andere diensten en inrichtingen, noodig ongeveer 1000 koelies. Hun loon bedraagt gemiddeld f 10,- 's maands; zij verbinden zich voor minstens één jaar en om c. q. met den troep te velde te trek ken zij worden met het oog op hunne lichamelijke geschiktheid voor koeliediensten gekeurd, ontvangen bij mobilisatie een premie van een maand traktement, een sprei, eetketel, veldflesch, kapmes en twee stellen eenvoudige maar uniforme kleeding; te velde worden zij gevoed als Inlandsche soldaten en ontvangen een bijslag van 50$ op hun traktement, de helft daarvan c. q. te delegeeren aan de achterblijvende vrouwen, die tevens van rijkswege een ration rijst en zout ontvangen; bij mobilisatie wordt de dienstverbintei is zonder verdere formaliteit beschouwd als met zes maanden verlengd te zijn. Zij dienen in de eerste plaats om bij alle korpsen de soldaten zooveel mogelijk te ontlasten van corveeën en aanverwante verrich tingen, in de eerste plaats buiten en daarna binnen de kampementen, waarmede reeds een groot voordeel verkregen wordt; zij raken door hunne werkzaamheden met militaire toestanden en den troep bekend en worden aan militaire orde en tucht gewend; zooveel de omstan digheden dit toelaten, worden zij geoefend en voorbereid op hun dienst als lastdragers te velde en volgen zij den troep bij veldoefeningen, groote manoeuvres enz., om bij het vervoer van gevechts-, verplegings- en bagagetrein te dienen; een enkele maal worden op hooger bevel de koelies bij een korps vereenigd, om op oorlogssterkte te kunnen uitrukken onder toevoeging van middelen en personeel voor zie- kenvervoer. (Slot volgt.) E. K. A. de Neve.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 420