- m - artillerie voorkomen. Vooral bij het indirect richten gebeurt het meermalen dat men naar de zijde van het doel letterlijk geen enkel duidelijk gemarkeerd richtpunt heeft. Bovendien kan een hulpricht punt naar de zijde van den vijand onzichtbaar worden gemaakt door rook zoowel van de eigen als van de vijandelijke troepen, iets dat bij het nemen van een hulprichtpunt achter de batterij niet het geval zal zijn. Nu kan men met de tegen woordige richtmiddelen wel achterwaarts richtendoch dit gaat zeer gebrekkig en is erg vermoeiend. Het kijken toch met het oog nabij de spits van de korrel is niet lang vol te. houden. Bovendien is de opzet er niet op ingericht om als vizierkorrel gebruikt te worden. "Voor hoogte-richting kan men dan ook in 't geheel niet achterwaarts richten, doch dat is geen bezwaar, daar men deze richting evengoed steeds met het quadrant kan ge ven. Voor de zijdeliugsche richting is het dan 't beste om langs een der zijkanten van het richtblokje te richten. Voor eene vlugge en nauwkeurige achterwaartsche richting is het echter noodig, dat de opzet als vizierkorrel en deze op haar beurt als opzet kan dienen, zoo noodig met gebruik van richtlood en bakens. Van alle denkbare richtwijzen is er dus slechts èéne volko men en gemakkelijk uit te voeren en dat is de directe richting. Hoe men er dus toe komt om in het Richtreglement allerlei methodes te bespreken, waarop onze richtmiddelen niet zijn gebaseerd, mag als een raadsel worden beschouwd. Een en ander is echter een gevolg van de onbekendheid met het nog nieuw ingevoerde achterlaadgeschut, en vooral ook van de omstandigheid dat men meest overal de bat terijstellingen zoodanig kiest dat men direct kan richten. Zelden of nooit ziet men bij het inschieten de vier laatste hierboven aangehaalde gevallen beoefenen. Doch al deed men dat, dan zou daaruit niet altijd kunnen blijken welke onnauwkeurigheden er telkens worden begaan tengevolge van de ondoelmatige inrichting der richtmiddelen. Gaan wij nu eens na hoe eigenlijk eene vizierkorrel moet zijn ingericht, opdat men er nauwkeurig alle denkbare richtwijzen mede zou kunnen beoefenen. a. Voor het directe richten. Ofschoon deze wijze van richten Dl. II, 1890. 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 422