408 citiëu worden gebezigd, niet te doen behooren tot de oorlogsuitruMing der batterijen. Bij eiken vuurmond zou men dan behalve den exercitie-opzet nog twee opzetten met kokers moeten indeelen, welke worden gebruikt bij het werk dadig vuur. Daar de plaat van brons is vervaardigd en de opzet en koker daarentegen van messing, zoo zal de eerste niet spoedig slijten. Bij het te velde trekken zullen dan de beide reserve-opzetten vol komen juist en zonder te groote speling in de bronzen plaat kunnen worden geschoven. Een en ander heeft het voordeel dat men de zekerheid heeft bij het werkdadig vuur steeds zuivere richtmiddelen te bezitten, terwijl men de exercitie-opzetten niet behoeft af te keuren, wanneer ze te veel speling hebben. Thans waggelen bij de meeste vuurmonden de opzetten, hetgeen slechts Verholpen zou kunnen worden door het aanbrengen van nieuwe Mg. kokers. Men heeft dus thans het groote bezwaar, dat nagenoeg alle vuurmonden van onjuiste richtmiddelen zijn voorzien. De voorgestelde vizierkorrel heeft bovendien boven de bestaande verscheidene technische voordeelen. Zij is o. a. steviger en niet zoo licht onjuist te maken door eene geringe beschadiging. Yoorts kan zij gemakkelijk worden afgenomen, hetgeen vooral bij de bergartillerie een groot voordeel is, daar de vizierkorrels bij het op- en afladen dikwijls worden beschadigd, wanneer een muildier onwillig of onrustig is en het kanon daardoor valt. Eindelijk heeft de voorgestelde vi- zierkorrel nog het voordeel dat men haar ten allen tijde kan afnemen, ook al is zij beschadigd door vallen of door het vijandelijk vuur. Dit is met de tegenwoordige vizierkorrel niet het geval. Wanneer een granaatscherf daartegen komt, knapt de korrel bij den schroeftap af, en deze laatste blijft in het voetstuk zitten. Deze schroeftap is er dan tijdens het vuren met geen mogelijkheid uit te krijgen, zoodat men geen nieuwe vizierkorrel kan plaatsen. Yoorwaar geen gering nadeel. Om de vizierkorrel te beschermen, kan men een Mg. dop opschroeven waartoe de schroefdraad aan .het voetstuk is aangebracht. Ook het verifieeren der richtmiddelen kan bij den voorgestelden opzet en vizierkorrel zeer gemakkelijk geschieden. Daartoe behoeft men den vuurmond slechts waterpas te leggen en eene St. liniaal te plaatsen boven op de vizierkorrel en op den dwarsarm. Deze li-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 427