415 Verder zou het; gemakkelijker zijd, indien de spreidingsschaa], voor komende in do schootstafel voor officieren, werd herleid tot een groep van 8 schoten. Ook zouden de schietregels (hij wijze van memorandum) niet in de schootstafels mogen ontbreken. Voor dergelijke gegevens behoeft men er echter geen houten folianten op na te houden. D.eze kunnen veel eenvoudiger worden vervat in een klein notitieboekje van 8 of 5 cM. Bij de laatste expeditie tegen Edi waren de officieren en het kader voorzien van een notitieboekje, bedoeld bij de Artillerie-order N°. 1-1 van 188-2 en waarin de schootstafels met eemge andere gegevens stonden vermeld. Iedereen heeft daarvan veel gemak ondervonden. Green enkelen keer heb ite daar de model schootstafel zien gebruiken. De notitieboekjes kwamen ongeschonden terug, ofschoon ze een paar malen door het zeewater zijn gegaan en dikwijls met modderige handen werden aangevat. G. Richtbakens. Hoewel men bij het indirecte richten wel eens gebruik maakt van bakens, zoo schijnt men het toch niet noodig te oordeelen daarvan bepaalde modellen voor te schrijven. Volgens het riehtregiement kan men zich met latten of sabels behelpen, en stelt men zich voor daarmede een zuiver verticaal vlak, dat door het doel gaat, af te bakenen. Verder vergenoegt men er zich mede, indien de vuurmond met de richtlijn evenwijdig aan dat vlak wordt gesteld. Tot welken graad van nauwkeurigheid men deze richting van een geoefend richter verwacht, staat niet voorgeschreven. Het spreekt echter van zelve dat men hier geen zuivere richting kan verwachten; trouwens het riehtregiement ziet dat ook zelve in (blz. 33 vóórlaatste alinea). Hu kan men wel door geleidelijke correcties op het hulprichtpunt ten slotte de schoten goed in de richting brengen, maar dan kan dikwijls van eiken vuurmond het eerste schot geheel als verloren worden beschouwd. De eigen stelling wordt dan lang voor dat men uitwerking van vuur mag verwachten aan den vijand kenbaar gemaakt, en dit is zeer te betreuren, daar men in die gevallen, waarin men noodzakelijk van bakens gebruik moet makeu, altijd geheel gedekt is, zelfs dikwijls

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 434