426 wagen. Pioniers zijn onmisbaar. Een lange opmarsch sluit door gaans eene voldoende verkenning van 's vijands stelling uit. De instructiën, aan de onderbevelhebbers te geven, moeten veel meer gedétailleerd zijn dan bij dag. De horloges worden geregeld-, eene verzamelplaats wordt aangewezen voor mogelijk écheceen her- kenningsteeken wordt afgesproken; op sommige eventualiteiten, die zich kunnen voordoen, wordt in de instructie gelet; ook van de nevenafdeelingen worden doel, weg en opdracht nauwkeurig opge geven ieder soldaat moet opdracht, doel en verzamelplaats kennen. De leiders moeten bedachtzaam en niettemin voortvarend, de min deren van het beste gehalte zijn; hun heil ligt in het onderling ver band, zij schieten niet dan op commando. De uitrusting mag niet rammelen als uitrusting worden alleen vivres en patronen medegenomen a. bij korten opmarsch, b. bij geringe sterkte, c. bij moeilijke op drachten, d. ageerende tegen een enkel punt. Cavalerie op goed terrein bij eenig maanlicht is voor de vervolging over de wegen nuttig. Artillerie valt alleen mede aan, als dadeljjk bij het krieken van den dag hare hulp noodig isin positie-gevechten van meer dan één dag speelt zij een hoofdrol; steeds bezwaart zij den nachtelijken marsch. Het is er echter verre van af, dat nachtelijke aanvallen steeds even voor het krieken van den dag zouden geschieden. De instructie moet aan de leiders hoogstens 4 uren vóór den af- marsch, aan de minderen eerst bij het aantreden gegeven worden; stille reveille; elk meerdere wekt zelf zijne minderen; alle verkeer in de richting des vijands wordt afgesneden. De troep marcheert vereenigd tot 1 KM. buiten 's vijands voorpostendaarna worden gesloten formatiën aangenomen, alleen bij demonstratiën open formatiën. De aanval geschiedt bij voorkeur van verschillende zijden. Geen sein voor den aanval wordt gegeven, alleen op 't horloge wordt gewerkt; eerst in latere phasen van 't gevecht slaan en blazen alle tamboers en hoornblazers om 't verband te behouden zelfs het hoerah, dat de eigen zwakte zou verraden, blijft achterwege. Het wapen is de bajonet. Zoodra onze spitsen door 's vijands voorposten worden opgemerkt, wordt het bevel doorgegevenopmarcheeren tot het gevechtDaar-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 445