430 - M. doen beveiligen. Dit geschiedt in de eerste plaats door onderoffi- ciersposten der cavalerie of infanterie zoogenaamde staande pa trouilles, luisterposten, poates perdus,die langs de wegen worden voor uitgeschovenden commandanten dier luisterposten moet men veel vrijheid laten; hun opdracht luidt: „Neem dat kruispunt waar" of desnoods: „Heem dien weg waar tot op 700 (a 1000) M. vóór de veldwacht. Geef levendig vuur ter signaleering van eventueele ern stige bewegingen des vijands; laat andere bewegingen onopgemerkt; dek u o. a. door verplaatsing; laat verdachte schuilhoeken onder zoeken. Moet gij terugtrekken, lok dan den vijand in het moeras rechts", of „neem dan ongemerkt stelling links flankeerend om den storm mede af te weren", of anderszins, naarmate van de opdracht van den veldwachtcommandant. „„Langzaam vuur zonder magazijn zal door mij, veldwachtcommandant, opgevat worden als: „Yeldwacht, zend eene visiteerpatrouille, wij (de luisterpost) zijn door een vijandelijke pa trouille tot lijfsweer genoopt."" „Magazijnsvuur desnoods onge richt af te geven zal door mij worden begrepen als: „Yeldwacht, betrek snel uwe gevechtsstelling, eene vijandelijke afdeeliog bedreigt u, bericht (1) volgt."" Schieten is voor den luisterpost de eenige meldingswijze als de vijand nabij is. Elke melding vóór den aanval wordt snel verder gebracht; is het vuur hevig, dan wordt door de veldwacht geene verkenningspatrouille vooruitgezonden, maar gaat zij zelve voorwaarts. Het gros zendt ijlings versterking zoodra het snelvuur hoort. Gestadige alarmeering put den troep uit; daarom moet noodeloos schieten zooveel mogelijk vermeden worden; verdachte personen wor den zonder meer direct naar de veldwacht gebracht. De schild wachten beveiligen zich, door rijs-of ander krakend hout op 20 a 30 M. afstand in alle toegangen te leggen. Al wat tot het eigen leger be hoort, passeert; de sluippatrouilles (waarover later) en de enkele personen, die doorgelaten wenschen te worden, moeten in hun belang zichzelf aankondigen bij de eigen posten, niet wachten tot zij aan geroepen worden. Een wachtwoord is onder die omstandigheden geen vereischte. (1) Voor dat bericht kan een tusschenpoat wenachelijk zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 449