33 De reraonteerlng geschiedt dus daar gemakkelijk en goedkoop, fifl zonder bezwaar kunnen de vereischte maatregelen genomen worden om te zorgen, dat de aangekochte dieren in alle opzichten aan de gestelde voorwaarden voldoen. Hoe geheel anders zijn de toestanden bij ons, alwaar alle maatre gelen, welke tot nog toe voor de remonteering van de bergartillerie met muildieren genomen zijn, slechts teleurstelling hebben gebaard; de dieren voldeden voor een goed deel reeds bij hunne indienststelling niet aan redelijke eischen, waren gedeeltelijk te oud, voldeden ook later niet in alle opzichten en kwamen den staat op 3 a 400 gulden te staan. De oorzaak van een en ander ligt natuurlijk grootendeels in de omstandigheid dat de dieren in het buitenland zijn en ook in den vervolge moeten worden aangekocht; zoolang dit het geval blijft, zal, menschelijker wijze gesproken, dezelfde ondervinding als vroeger worden opgedaan; waarborgen bij den aankoop zal men nimmer volledig kunnen krijgen en de dieren zullen steeds veel te duur blijven. Daarbij komt dat in verband met de eigenaardige toestanden de remonteering in het buitenland nimmer geheel zeker is, daar de gemeenschap niet onder alle omstandigheden verzekerd is te achten en het is vooral deze omstandigheid, in verband met de overigens daaraan verbonden nadeelen, welke eene behoorlijke remonteering van onze bergartillerie met muildieren steeds in den weg zal blijven staan. (1) Het is wellicht niet overbodig hier zeer in het kort aan te teeke nen, wat de ondervinding omtrent muildieren in Britsch-Indië heeft doen zien. In alle oorlogen is gebleken dat de muildieren van Egypte, Syrië, Dl. II, 1890 3 (1) Lang voordat men er toe overging om bij de Indische bergartillerie muildieren in dienst te stellen, eerst in Zuid-Amerika, later in Perzië en China aangekocht, zijn herhaaldelijk voorstellen gedaan tot invoering van die draagdieren zoowel bij de ar tillerie als bij den trein, doch bij die voorstellen werd terecht steeds het denkbeeld vooropgezet dat maatregelen moesten genomen worden, om in de remonteering door aankoop in het eigen land te kunnen voorzien. In 1835 werden, hoofdzakelijk tot fokking van muildieren, met belangrijke kosten een SOOtal ezelhengsten uit Neder land naar Indië gezonden; die proef welke tot 1843 heeft geduurd mislukte, doch in later gedane voorstellen tot oprichting van transportparken werd herhaaldelijk gewe zen op de noodzakelijkheid om muildieren in Indië aan te fokken. (Zie: Het militair transportwezen te land in Indië. I, M. T. 1881 No. 12.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 44