438 vau rivieren en het doortrekken van ravijnen, bij het passeeren van bruggen in bergterrein, bij de rusten op vredesmarschen, tot inspec tie van de paarden en het tuig, bij het in orde brengen van en het koken in 'c bivak, bij alarmeeringen, bij moeilijke punten op den marschweg, bij het herstellen van onbruikbaar gemaakte gemeen schapsmiddelen, bij ongelukken en bij den ambulancedienst. Voorts in den kleinen oorlog bij brugbouw, bij het maken van dekkingen, bij het opruimen of vervaardigen van hindernissen en bij vernie lingen. In de Fransehe belegeringstreinen worden medegevoerd zooge naamde „piles des pares", zijnde chroomzuurbatterijen van Puddot, gevuld met 20 Gr. kaliumbisulphaat en 6 Gi. kaliumchlorochromaat, bestemd voor electrische handlampen. (1) Een en ander wijst er op dat het geraden is, om snel te ontsteken lichtbronnen van groote intensiteit bij voorkeur zoodanige die ge temperd kunnen worden en zwakke lichtmiddelen zooals nalichtende verf bij de hand te hebben. Tot verlichting van het voorterrein vóór vestingen en tot verken ning op zee van torpedo-booten wordt een uitgebreid gebruik gemaakt van electrisch licht met zoogenaamde lichtwerpers (reflectors). Wij ontleenen aan een vergelijkende proef tusschen den lichtwerper- Mangin en den lichtwerper-Schuckert de volgende alleszins bevre digende cijfers. Met het bloote oog werd op 1140 M. infanterie zicht baar; met het gewapend oog op 1870 M.; een stoomboot werd ge signaleerd op 1650 M. Daarna liet men Schuckerts lichtwerper een licht opvangen van 30,000 kaarsen; op 4 KM. kon men toen elk huis herkennen en zeer goed gedrukt schrift lezen. (1) De Electric Age vermeldt een dergelijke lamp, die door eene batterij van G elemen ten gevoed en in Amerika van uitgebreid gebruik is. De kool- en zinkelectroden zijn op een ebonieten plaat bevestigd, die uit de vloeistof (chroomzure kali en zwavelzuur) kan genomen worden en door klemming wordt vastgehouden. Zeer werkzame para- bolische spiegels eoncentreeren liet licht. De lamp heeft een brandduur van 2 a 3 uren en kan in mijnen, chemische en buskruitfabrieken, voor brandweerlieden enz. met voordeel gebruikt worden. Brandt de lamp niet, dan houdt ook de batterij op te werken; daardoor is geen verlies en geene explosie te vreezen. De vloeistof be derft niet en de cel werkt volmaakt constant. Sedert 1883 zijn deze cellen op onze buskruitmolens in gebruik tot het controleeren der bliksemafleiders.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 452