435 dit licht te velde zeer beperkt. Even beperkt is het gebruik Van magne" siumlampen; aanbeveling daarentegen verdient de raaguesiumfakkel. De magnesiumfakkel bestaat uit een zinken huls, lang 1 M., mid dellijn 3 e.M., bevattende magnesium met barytsalpeter en een weinig schellak gemengd. De huls weegt 1,5 HG., de fakkel 1,25 IvG. De vlam is groenachtig wit, 15 a 20 cM. hoog, tegen wind en vrij heftigeu regen bestand. Lichtsterkte en brandtijd bedragen respec tievelijk 550 kaarsen en een half uur. Op een stang van 4 M. geplaatst, verlicht deze fakkel een kring van 200 passen straal, zoodanig, dat men op den rand nog aardwerk, op de 1 2 straal nog touwverbindingen kan maken. De fakkel lijdt niet onder transport of opbewaring. (1) Behalve bij de magnesiumfakkels wordt een zinken huls aange wend bij de lichtkogels van klein kaliber, 12 (2), 8 (3) en 7,5 cM. en bij de zwavelautimoon-fakkels. (4) De lichtkogels hebben de nadeelen van al die lichtbronnen, waarvan men behalve de stralen ook de lichtbron zelve wegwerpt. De dracht is niet te beheerschende kogels worden verbrijzeld door d6n val, zoo niet door het schot; in een terreinplooi vallende zijn zjj onnut; in eene natte sawah, inun datie of gracht vallende, dooven zij aanstonds uit. Yoor het verlichten van voorgelegene inundatiën en van grachten heeft men omgezien naar andere middelen,, waarbij het water, elders bluschmiddel, als ontstekingsmiddel dienst doet. Wij bedoelen het gewijzigde reddingslicht van Holmes, in Nederland bekend onder den naam van petroleum-iichtkogel. Holmes' reddingslichten zijn blikken cylinders met daarin gesoldeer- den blikken kegel en centrale geperforeerde buis; de buis is aan beide uiteinden met doorsteekbare loodplaatjes gesloten. Na het doorsteken te water geworpen, ontmoet het indringende water on regelmatige harde roodbruine stukken van een bekend scheikundig praeparaat, het phosphorcalcium, De iunigheid, waarmede zich de Dl. II, 1890. 28 O o O (1) Voor signaallicliten is 20 magnesium noodig en wordt het schellak door zwavel vervangen. (2) Gewicht 3 KG. Brandtijd 4 minuten. (3) Gewicht bijna 2 KG. Brandtijd 2 minuten. (4) Gewicht 1,6 KG. Brandtijd 7 minuten bij 0,5 M, lengte.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 454