436 phosphor met de waterstof van het water tot PgH^ en PH3 ver bindt, maakt eene zoo groote warmte vrij, dat de phosphorwaterstof met een heldere vlam ontbrandt. De petroleum-lichtkogel berust op hetzelfde beginsel. De verticale pijp die het water doorlaat is van zinkgaas, het deksel van den kegel- vormigen lichtkogel draagt een smeltbare lamp, die mét 1/4 KG. petro leum is gevuldbinnen den lichtkogel bevindt zich 1/i KG. phosphorcal- cium. De phosphorwaterstofvlam brengt het bovenste loodplaatje tot smelting en ontsteekt een katoenen kous, die de geheele lamp doet smelten,waarbij de brandende petroleum zich op het water verspreidt. Ten einde zich onafhankelijk te maken van terrein-invloeden, die het lichtend vermogen van een lichtkogel zouden te niet doen, gebruikt de Engelsche artillerie parachute-lichtkogels. De parachute-lichtlcogel bevat binnen 2 halve bollen, die zwak vereenigd zijn tot één rond projectie], een linnen valscherm van 2 M. middellijn, dat een lichtkogel draagt. Hoe vernuftig ook gevonden, kleeft deze uitvinding het nadeel aan, dat de springafstand indien ik het zoo noemen maggeheel onvoldoende kan zijn, in welk geval de lichtkogel de eigen opstelling en plannen kan verraden. Dat gevaar ware niet te duchten, indien men van het werpen uit een mortier (1) afzag, de parachute liet dragen door een kleinen ballon en, door een ruk aan een koord, het licht ontstak en de parachute deed vallen. Onnoodig hierbij te voegen, dat kleine proefballons vooraf moeten worden opgelaten om de windrichting in hoogere lucht lagen te bepalen. De ballon, captif gemaakt zijnde door middel van het bovenvermelde koord, kan weder neergehaald worden en andermaal dienen. Meermalen heb ik deze proef in 't klein met succes genomen. De parachute-kogels in hun oorspronkelijken vorm hebben zich (1) De opmerking ligt voor de hand, dat de Engelsehen over geen getrokken acli- terlaad-mortier beschikken, en dat deze laatste een juister worp waarborgt dan de gladde voorlaad-mortier. Op de kleine afstanden echter, waarop men met vrucht lioht- kogels aanwendt, is dat verschil in trefkans al zeer gering; ook de gebrekkige gelei ding van den lichtkogel om niet te spreken van het verbrijzelen en de geringe lading influenceeren ongunstig op de trefkans. "Wil men de lengte-spreiding tot o reduceeren, dan verdienen de bombes captivesgeworpen uit een fougas of gladden mortier, alle aanbeveling. Zie hieromtrent Piron. Fougassos instantanées et mines projectantes simplifiées.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 455