439 spoedig in een vochtig tropisch klimaat, moeten daarom in blik be waard worden. Ben vuurpijl van 0,45 KG., voorzien van een lat van 2 M. lengte, stijgt 550 M. hoogmen zegt dat hij bij helder weder gezien kan worden tot op 30 a 40 Engelsche mijlen, d. i. 5 a 6,5 KM. Is deze opgave juist, dan staat de Engelsche sterrensas bij de Hollandsche achter. Wij hebben Wolseley's meening omtrent de tactische waarde van vuurpijlen niet achterwege willen laten, of schoon die in tegenspraak is met de meer gemotiveerde opinie van Fiedler, welke wij geneigd zijn als de juiste aan te nemen. Tot verlichting van het eigen en tot verkenning van het vijandelijk terrein, zoomede tot het geven van seinen, werd in September van het vorige jaar door Duitsche spoorwegtroepen een goed geslaagde proef genomen met een electrische lamp met reflector, geplaatst op een Ulmer-ladder van 30 M. hoogte. Wie het ontzaglijk voordeel van observatie door middel van een ladder kent, zal toegeven dat dergelijke proeven alleszins navolging verdienengeen Ulmer-ladder (een brand weerladder met touwen en ijzeren beugels) behoeft daartoe te velde medegevoerd te wordenbamboe is hier het aangewezen materiaal. Tot staving van hetgeen hierboven is aangevoerd omtrent het be lang eener nauwe voeling en eener snelle afrekening met den vijand citeer ik de volgende uitspraken van mannen van gezag op strategisch of tactisch gebied. La force d'une armee s'é value par la masse, multiplies par la vitesse; une marehe rapide augmente le moral de l'armée et accroit ses moyens de victoire. (Maximes de guerre de Napoleon I.) La victoire n'est pas a celui, qui est plus fort que son adversaire d'une manière générale, mais a celui qui sait être le plus fort uniquement sur le point et a la minute on le choc a lieu. (Gen. Dragomiroff. Manuel pour la preparation des troupes au combat. Ille partie; preparation des trois armes a la camaraderie de combat.) Heute haben wir gekampft, morgen miissen wir marchieren um die Niederlage des Feindes zu vollenden und den Sieg auszubeuten. (Gen. Yon Goeben). Een gewonnen slag levert geen vruchten op, wanneer deze niet door eene doelmatig geleide vervolging worden gewaarborgd. (De Vlaming.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 458