444 - Art. 40. De eerste alinea is hier misplaatst, omdat zij meer de menage dan de huisvesting betreft, en had dus onder het hoofdstuk „menage" moeten worden opgenomen; trouwens in de eerste drie alinea's van art. 116 wordt hetzelfde behandeld. Art. 43. Bij de Infanterie-order N°. 5 van dit jaar werd de le alinea in zooverre gewijzigd dat de weekdienst in stede van met de reveille, nu op het uur van wachtparade een aanvang neemt. Wij vonden de oude bepaling „met de reveille" goed en kunnen geene verklaring vinden voor deze nieuwigheid. We hebben door deze wijziging nu eiken Zondag twee kapiteins van de week, twee dito luitenants enz. Behalve dat dit niet is in het belang van den dienst, worden nu eiken Zondag het dubbel aantal personen met dienst be- zig gehouden, wat niet in het belang is van het personeel der week. Het politie-rapport van Zondag wordt ingevolge model N0. 7 getee- kend door den nieuw opgetreden kapitein van de week; als in dit rapport zaken moeten worden vermeld welke op Zondag voor wacht parade zijn voorgevallen, dan dient toch ook de afgetreden kapitein van de week te weten en na te zien wat er op het politie-rapport vermeld is, en tevens voor het daarin vermelde aansprakelijk blijven. Art. 44. Den sergeant- van de week vrij te stellen van garnizoens dienst is bij zelfstandige detachementen van een compagnie en minder niet goed uitvoerbaar. Wegens het geringe aantal onderofficieren zouden wij het wenschelijk achten bij die detachementen den wachtdienst ook door den sergeant der Week mede te laten verrichten. Art. 48. Dat de officieren der week steeds verplicht zijn, wanneer zij hunne woning verlaten, gekleed te zijn in uniform met sabel om, kan, zoo zij niet in dienst komen, slechts als eene onnoodige dienstverzwaring worden aangemerkt. Wij noemen dit inderdaad verzwarend, omdat het in dit klimaat te warm en te vermoeiend is, gedurende eene week en soms langer in uniform gekleed en gewapend te zijn. Wanneer men nagenoeg den ganschen dag met de gewone diensten is bezig geweest, zal eene ieder het overige gedeelte van den dag graag eens uitblazen en daarbij in een wat luchtiger burger- kleeding gekleed willen zijn. En zouden de diensten hieronder lijden Zou, wanneer buiten de uren van dienst iets te doen kwam, de of ficier van de week dan minder spoedig bij de hand zijn Wij gelooven

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 463