45Ó vivres mede keuren, omtrent de kwaliteit daarvan verschil van opinie bestaat. Stellen we ons van de officieren der week van een bataljon voor, dat een of twee der luitenants bijv, de rijst afkeuren, terwijl de andere luitenants en de kapitein de rijst goed vinden. De kapitein van de week, die beslist hoe gehandeld moet worden, kan nu een der volgende beslissingen nemen: 1°. Hij laat de rijst voor alle vier compagnieën fourageeren, daarbij redeneerendede rijst is door drie compagnieën goedgekeurd, daaren tegen door één afgekeurd, de meeste stemmen gelden, dus de rijst is goedgekeurd en wordt voor alle compagnieën aangenomen. 2°. De compagnieën, die de rijst hebben goedgekeurd, fouragee ren ze; die de rijst hebbeu afgekeurd, moeten de beslissing van arbiters afwachten, omdat de leverancier geene andere van goede kwaliteit verstrekken kan. 3°. De rijst wordt niet aangenomen, omdat ze niet algemeen door alle compagnieën is goedgekeurd. Deze gevallen komen telkens voor en het gaat toch niet aan dat hierin zonder eenigen regel of maatstaf gehandeld kan worden, zooals wij het dan ook op verschillende manieren hebben zien in practijk brengen. Het beste zoude zijn dat niet tot het fourageeren van eenig artikel mag worden overgegaan, wanneer dit niet algemeen door hen, die de keuring verrichten, is goedgekeurd. Daarom komt ons in het hierbedoelde geval eene als sub 3 genomen beslissing het rationeel ste voor. Art. 145, 2. De sjerp te gebruiken bij marschtenue achten wij goed doch niet anders dan bij troepen op marsch of door reizende personen. In alle gevallen van garnizoensdienst moest geen sjerp gedragen worden. Wat doet het er toe, of de officier van piket of de voor een gerechtelijk onderzoek of een krijgsraad benoemde de sjerp aan heeft, en zoo verder ook allen die in eenige commissie zijn benoemd door den militairen commandant? Wij zien het nut of het doelma tige daarvan niet in, daarentegen is ze voor de officieren niets dan eene lastige en dure dracht. Art. 150. Bij de 2e alinea had ook opgenomen moeten zijncorvee tenue in het kampement voor Inlanders, d. i. met de werkbroek,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1890 | | pagina 469